BETOOG BEGROTING 2019

BETOOG BEGROTING 2019

 

 

Voorzitter, de PVV fractie heeft de programmabegroting van 2019 goed doorgenomen. Dank voor de voorbereiding. Wij hebben bij de begroting een aantal zorgpunten die we hier onder de aandacht willen brengen.

 

Gezien het ambitieuze plan van de gemeente Rucphen om de komende jaren veel extra controles uit te gaan voeren in het buitengebied, vraagt de PVV Rucphen zich af of de BOA’s wel voldoende tijd overhouden om hun reguliere taken uit te voeren.

Immers de inzet van een extra BOA met tegelijkertijd een forse hoeveelheid extra werk, dan zijn we weer terug bij af!

Is het college bereid om extra BOA capaciteit in te zetten, zodra blijkt dat de BOA’s onvoldoende actief in de kernen kunnen zijn.

 

Voorzitter, volgens het collegeprogramma gaat het college in gesprek met de Thuisvester over de breed gedragen wens onze éigen inwoners voorrang te geven bij het toewijzen van woningen.

Wat heeft het college hier inmiddels voor ondernomen en kan het college ons toezeggen dat dit uiterlijk eind februari 2019 geregeld is?

 

De PVV Rucphen vindt dat inburgeringsregels voor alle statushouders moeten gelden en niet alleen voor diegene die de laatste 2 jaar zijn binnengekomen.

In geval mensen een bijstandsuitkering ontvangen vragen we van de mensen een tegenprestatie.

Van het college willen we graag weten of deze spelregels ook consequent gelden voor statushouders.

Leveren alle statushouders met uitkering in onze gemeente een tegenprestatie? En zo nee, waarom niet?

 

Voorzitter, de beleidsindicatoren over het basisonderwijs wijken in onze gemeente flink af van het landelijke gemiddelde. Het absoluut verzuim ligt in onze gemeente toch wel ver boven het landelijk gemiddelde. De PVV Rucphen vindt dat onze gemeente hier echt iets aan moet doen. Kan het college aangeven welke ideeën zij hierover heeft?

 

Voorzitter, de PVV Rucphen vindt deelname in samenwerkingsverbanden positief, maar wel een aandachtspunt. Vooraf goed overleg en inspraak van de raad is onmisbaar. We moeten waken dat grote gemeenten beslissingen nemen die voor onze eigen inwoners nadelige effecten zouden kunnen hebben.

 

Bij de aanleg van de omleiding Rucphen-Sprundel-Sint Willebrord is helaas niet overal gekozen voor fietspaden langs de wegen, de PVV Rucphen vindt dat een gemiste kans. Verkeersveiligheid is immers van groot belang.

Veel kinderen gaan vanuit onze dorpen naar school in Etten-Leur en ook volwassenen fietsen heen en weer. De route is lang, niet logisch en deels onveilig.

De PVV Rucphen vindt van groot belang dat wordt bezien of er alsnog maatregelen kunnen worden genomen om de fietsroute naar Etten-Leur voor onze fietsers te realiseren.(motie).

Het onderhoud van openbaar groen ligt op diverse plaatsen ver onder het niveau, deze laat in veel wijken te wensen over en hier zou betere controle en handhaving op de WVS dringend noodzakelijk zijn.

 

Voorzitter, volgens de Raadsagenda is communicatie naar onze inwoners een belangrijk speerpunt. In veel gemeentes en provincies is op de website een subsidieregister vindbaar. In het subsidieregister is opgenomen welke instanties of organisaties subsidie ontvangen, hoeveel dat is, en in het kader waarvan.

De PVV zou graag zien dat ook de gemeente Rucphen transparant op de website vermeldt wie waarom subsidie ontvangt en hoeveel.

Is het college bereid een subsidieregister te publiceren (en driemaal per jaar te actualiseren)? (motie)

 

Tenslotte voorzitter, de PVV Rucphen heeft het al eerder aangegeven: wij zijn fel tegenstander van de voorgestelde OZB verhoging. Onze inwoners moeten geen melkkoe zijn om zo de problemen van tekorten of een laag weerstandsvermogen recht te trekken.

Tot zover voorzitter.