BETOOG PROGRAMMABEGROTING 2020

Voorzitter.

De Programmabegroting 2020 ligt voor ons. Wij danken alle ambtenaren voor de inspanningen en het beantwoorden van vragen.

De PVV heeft echter zorgen om verschillende belangrijke items, en er resten nog wat vragen.

 

Voorzitter.

Sociaal Domein. In het Coalitieakkoord 2018-2022 zijn afspraken gemaakt en de vrijval uit de reserve SD werd teruggestort in deze reserve.

Nu ligt er een raadsbesluit voor om 2 milj te laten vrijvallen uit de risicoreserve SD ten gunste van de algemene reserve en vervolgens mede over te hevelen naar de reserve dekking kapitaallasten (voor de bekostiging van afschrijvingslasten).

Al lange tijd, en nu ook bevestigd in het Kurtosis onderzoek, blijkt dat de zorgkosten enorm oplopen en ook de druk op het personeel is enorm. De wethouder heeft meerdere keren vermeld in het verleden dat zij zorgen heeft over de bekostiging van de oplopende zorgvraag en dat er nog geen goed zicht is op wat er nog komen gaat.

Kan de wethouder bevestigen dat van deze vrijgevallen gelden uit SD geen cent gaat naar andere doelen, projecten dan alleen zorg waarvoor het bedoeld is?

Voorzitter. De PVV is fel tegenstander van het beleid om zorggeld een andere bestemming te geven.

En bij de start van deze coalitieperiode hebben álle partijen zich uitgesproken om geld van het SD alleen in te zetten voor het SD.

 

BOA’s Voorzitter, het afgelopen jaar is de werkdruk op BOA’s enorm toegenomen. Meer taken, het werkgebied uitgebreid en administratieve taken vragen extra tijd. De BOA kan niet overal tegelijk zijn. Zowel de burgemeester alsook diverse collega’s hebben meerdere malen aangegeven dat het drukker wordt en er een tekort aan BOA’s is om alle taken goed te kunnen uitvoeren.

Net als vorig jaar dienen wij dan ook opnieuw een motie in voor meer capaciteit.

 

IHP De PVV is blij met het feit dat de gemeente waarde hecht aan goede huisvesting van onze schoolgaande jongeren. Naast de kwaliteit van de educatie moet ook de omgeving waar ze onderwijs krijgen goed zijn. Wel maakt de PVV zich daarbij grote zorgen over de financiën. We zien helaas nog erg weinig terug , in de begroting om de ambities en wensen die in het IHP staan te kunnen verwezenlijken. Het is maar zeer de vraag hoe de meerjarenbegroting er uitziet mét plannen voor de scholen erin.

 

Schoolzwemmen het welzijn en de gezondheid van onze schoolkinderen zijn erg belangrijk. Kinderen bewegen te weinig. De PVV zou graag het schoolzwemmen weer ingevoerd zien worden. We zouden graag zien dat het college de mogelijkheden om dat te realiseren onderzoekt. We dienen graag een motie Onderzoek invoeren schoolzwemmen in.

 

Woonvisie In december staat de Woonvisie op de agenda. Een heel belangrijk punt willen we nu behandelen. Ondanks de mooie woorden van de wethouder hebben we nog geen enkel resultaat gezien als het gaat om het toewijzen van sociale huurwoningen aan onze éigen inwoners. Wanneer gaan we nu eens echt opkomen voor onze inwoners? Het volk schreeuwt om actie: op social media, markten, buurthuizen. Statushouders en arbeidsmigranten stromen toe waardoor woningen bezet raken en onze eigen inwoners in de kou staan. Maar dit lijkt helaas aan onze wethouder voorbij te gaan. Wanneer komt er actie?

Wij dienen dan ook een motie Toewijzing sociale huurwoningen in.

 

Subsidieregister Voorzitter, onze gemeente heeft nog steeds géén openbaar subsidieregister. Hoe is het mogelijk, terwijl het coalitieakkoord opent met de woorden “het verbeteren van de communicatie naar onze inwoners en bedrijven is een belangrijk speerpunt” en ook in onze Raadsagenda de communicatie het eerstgenoemde punt is, dat tegelijkertijd niet bekend mag zijn aan wie hoeveel gemeentelijke subsidies worden verstrekt.

Voorzitter de PVV pleitte reeds eerder voor een openbaar subsidieregister. Reeds vele provincies en gemeentes hebben dit, en gezien Raadsagenda én coalitieakkoord verdient ook Rucphen dit. Wij dienen daarom een motie in en rekenen op steun van zowel college als Raad.

 

“Sinterklaasmiddag bij jouw bieb! 20 november 14-15 uur en natuurlijk zal er een roetveeg Piet aanwezig zijn”.

De bibliotheek krijgt een subsidie van bijna 460.000,- euro en duwt zo met gesubsidieerd geld een roetveeg Piet door de strot. Hier in ons gemeentehuis.

Wij als PVV Rucphen staan voor het behoud van onze cultuur en tradities. Zwarte Piet is zwart en blijft zwart.

Wij vinden het schandalig dat dit kan gebeuren. Is het college het eens met de PVV dat wij trots moeten zijn op onze cultuur en die behouden moet blijven? is het college met ons eens dat Zwarte Piet zwart moet blijven? Wij dienen een motie Alléén subsidie voor Zwarte Piet.

 

Communicatie Een ander punt wat betreft die de communicatie. De gemeente vindt zelf dat dit erg goed gaat, toch blijkt in de praktijk dat niet alles in juiste volgorde verloopt, onze inwoners voelen zich niet altijd gehoord. Dat is een signaal. Wij vragen opnieuw aandacht hiervoor. Inwoners hebben recht op een open en transparante communicatie. Ook voldoende inspraak inwoners is belangrijk. De kloof tussen politiek en inwoners moet kleiner worden en de taal waarin gesproken wordt moet aansluiten op de doelgroep die men wil bereiken.

Daarnaast vindt de PVV dat het niet kan dat raadsleden soms informatie/berichten van wethouders uit de krant moeten vernemen.

 

OV De nieuwe bushalten zijn een feit, de PVV heeft tegengestemd. Onaanvaardbaar dat er zo gesneden is op dit vlak en onze inwoners afhankelijk worden van alternatief vervoer of lange afstand moeten afleggen al voor ze bij een halte zijn. We zullen de ontwikkelingen en ervaringen volgen in de pilotperiode.

Tevens maakt de PVV zich zorgen om de veiligheid rondom de halten m.n. Vosdonkseweg. In beantwoording TV wordt aangegeven dat hier goed naar gekeken is bij de voorbereiding.

Voorzitter. De praktijk zal uitwijzen of er voldoende maatregelen zijn getroffen.

 

Tot zover.