Verkeer en veiligheid

De PVV vindt verkeer en verkeersveiligheid zeer belangrijk. Fietspaden alsmede voetgangers oversteekplaatsen moeten veilig en zo nodig goed verlicht zijn, zeker op gevaarlijke plekken. Fietsroutes naar de scholen moeten zo weinig als mogelijk drukke wegen kruisen waardoor het fietsgebruik gestimuleerd word en minder gebruik van de auto. Bij de aanleg van wegen dient dit een punt van aandacht te zijn. De fietspaden bij de rondweg zouden wat de PVV betreft dan ook alsnog met meer oog voor veiligheid moeten worden aangelegd Onderhoud van wegen en fietspaden dient gericht te zijn op het principe van goed waar nodig en sober waar mogelijk. De inzet van alternatieven zoals kleine busjes, een buurtbus of deeltaxi's is hier een alternatief voor. Voor het bepalen van de behoefte is input vanuit zowel het werkelijke OV-gebruik als ook de ervaring van onze inwoners belangrijk. Wat betreft het gezamenlijk opstappunt bij de nieuwe rotonde mag er wat de PVV betreft meer aandacht zijn voor veiligheid gezien het aantal fietsen wat gestolen word en vernield.

 

Daarom:

- Samenwerking met inwoners over knelpunten verkeer, fietspaden e.d.

- Een fietspadenplan realiseren met verkeersveiligheid als speerpunt.

- Bereikbaarheid dorpskernen, gemeentehuis en zorginstellingen moet geborgd zijn.