Zorg en welzijn

PVV Rucphen vindt dat Rucphen voldoende goede sociale voorzieningen moet hebben, waarbij er niet moet worden 'gepamperd'. De PVV vindt goede zorg belangrijk, omdat die onze inwoners zo goed als mogelijk helpt te functioneren en participeren in de samenleving. Deze bezuinigingen maken dat veel van onze inwoners niet meer de zorg ontvangen die ze hard nodig hebben. Wij vinden de zorg voor onze éigen inwoners erg belangrijk en zullen ons daarvoor sterk maken. Voor de PVV Rucphen houdt dit in dat er niet bezuinigd wordt op de zorgkosten en er weer meer handen aan het bed moeten komen. Het WMO-budget is geen sluitpost en dit budget dient voor de zorg te worden ingezet. Onnodige bureaucratie wordt afgeschaft waar mogelijk worden procedures vereenvoudigd en de doorlooptijden geminimaliseerd. De cliënt moet weer cliënt zijn en geen nummer of sluitpost. Wie écht niet voor zichzelf kan zorgen heeft recht op hulp. Mensen die aangeboden kansen niet benutten benadelen de gemeente en andere inwoners omdat dat ten koste gaat van het budget, waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. De gemeente moet mensen die misbruik maken van sociale voorzieningen daarop aanspreken, en tevens maatregelen treffen. De jeugd is de toekomst en daarom vindt de PVV Rucphen dat er voldoende budget en mogelijkheden beschikbaar moet zijn voor deze doelgroep. Voor onze jongeren moet er een prima leef- en woonklimaat zijn zodat zij graag blijven wonen in onze prachtige dorpen. De zorgmiddelen uit de begrotingspost 'Sociaal Domein' (de gemeentelijke middelen voor zorg en welzijn) mogen enkel bestemd worden voor de zorgkosten voor onze eigen inwoners en niet worden ingezet voor andere doeleinden.

Daarom:

- De cliënt staat voorop: meer hulp waar nodig, meer handen aan het bed.

- Zelfstandig wonen voor ouderen ondersteunen vanuit WMO.

- Meer aandacht voor eenzaamheid, sociaal isolement en armoede.

- De zorg moet uitgaan van meedenken met de mensen in plaats van blind het protocol volgen.

- Meer uren voor directe zorg, minder uren voor administratie en bureaucratie.

- Voorlichting alcohol, drugs en gezonde leefstijl/voeding voor jeugd, echter geen betutteling.

- Meer voorzieningen waar jongeren kunnen samenkomen, hen betrekken bij realiseren hiervan.

- Werkeloze jongeren die moeilijk op de arbeidsmarkt inzetbaar zijn inzetten bij vrijwilligersorganisaties om werkervaring op te doen.

- Bij mantelzorg is de zorgbehoefte van de cliënt belangrijker dan de bureaucratische regeltjes.

- Meer mogelijkheden voor mantelzorgwoningen en particuliere initiatieven.

- Verslavingszorg omvat preventie, laagdrempelige psychische zorg voor cliënt en omgeving, ouder- en gezinsbegeleiding en begeleidings- en werkprojecten, maar óók waar nodig een stevige aanpak van verslaafden met waar nodig een forse stok achter de deur.

- Geld voor zorg mag alleen voor zorgdoeleinden worden ingezet.