Economie, toerisme en bedrijvigheid

Wat de PVV betreft moeten ondernemers zo min mogelijk worden belast met onnodige regeltjes en langdurige procedures. Wanneer de gemeente regels (voor bedrijven) opstelt moeten ze echter wél voor iedereen duidelijk zijn en moet er ook worden gehandhaafd. Een goed ondernemersklimaat is van belang, goede ondernemers zorgen immers voor werkgelegenheid en daarmee voor een gezonde economie. Ook de kleinere ondernemer speelt hierin een belangrijke rol en mag daarom niet vergeten worden. De gemeente moet startende ondernemers voldoende ruimte geven om een bedrijf op te zetten. De PVV is van mening dat Rucphen een fantastische toeristische gemeente is. Voor werkgelegenheid biedt dit mooie perspectieven. Met de Rucphense bossen is er een prachtig natuurgebied in de eigen gemeente, waar ook de nodige campings, speeltuinen, fiets- en wandelpaden te vinden zijn. Permanente bewoning van recreatiewoningen zou in beginsel mogelijk moeten zijn, mits de betreffende bewoners wat betreft rechten en plichten gelijk worden gesteld aan andere inwoners van Rucphen. Dat betekent dat ze zich moeten inschrijven in de gemeentelijke administratie, en de gemeentelijke belastingen moeten betalen. De Binnentuin, nu een veredeld bedrijventerrein, moet meer gaan bruisen en een verbindingsstuk worden voor de omliggende kernen. De gemeente moet daarbij echter niet de rol van subsidiegever op zich nemen maar ervoor zorgen dat ondernemers de stap willen zetten om te investeren, dit door goede faciliteiten en zo laagdrempelig mogelijke procedures.

Daarom:

- Onnodige bureaucratie en regelgeving schrappen: de gemeente moet hier actief op inzetten.

- Eén loket voor ondernemers en bedrijven voor al hun informatie en aanvragen.

- Ondernemers koesteren, hen bijstaan bij het oplossen van knelpunten en meedenken. 

- Vergunningenproces vereenvoudigen en doorlooptijden minimaliseren. - Werk vanuit de gemeente dient zoveel als mogelijk in eigen regio te worden gegund.

- Bedrijven faciliteren om aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken.

- Geen bedrijventerreinen overhevelen naar buurgemeentes.

- Leegstand op het bedrijventerrein tegengaan onder meer door verpaupering op het bedrijventerrein te bestrijden, bestaande bedrijfsgebouwen te moderniseren en de infrastructuur goed op peil te houden.

- De keuze voor technische beroepen en technische opleidingen stimuleren.

- Ook in de woonkernen moet het mogelijk worden (aan huis) een bedrijf te vestigen, mits kleinschalig, niet-risicovol en geen overlast veroorzakend.

- Vestiging van arbeidsintensieve bedrijvigheid stimuleren. - Horecaondernemers aanmoedigen om in de zomer gezellige terrassen voor toeristen te openen, (rustpunten voor wandelaars en fietsers maken)

- Toeristen en forensen belasting afschaffen.

- Wandel- en fietsroutes goed onderhouden, activiteiten stimuleren via de verenigingen.