TV Jaarrekening 2018

TECHNISCHE VRAAG RAAD

 

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 19-6-2019

 

betreft: agendapunt 19

raadsvoorstel Jaarrekening 2018

 

VRAAG:

 

Toeristisch Fonds

In 2018 is 1 aanvraag ingediend voor een bijdrage vanuit het toeristisch fonds, deze is niet gehonoreerd.

De beleidsregel Toeristisch Fonds is aangepast.

Wat is de financiële en beleidsmatige meerwaarde van het fonds? Welke criteria bestaan er voor continuering of opheffing van het fonds?

 

Toeristenbelasting / forensenbelasting

Hoe is het mogelijk dat er bij de toeristenbelasting een bedrag oninbaar is verklaard? Hoe kan dat?

De toeristen- en forensenbelasting leveren samen €183.184,00 op.

Wat staat hier tegenover aan kosten inclusief eventuele wanbetalingen en inclusief overhead?

 

Openbaar Vervoer

Heeft het college een alternatief beschikbaar in geval de pilot niet slaagt?

Arriva zal tijdig reizigersinformatie beschikbaar stellen en dat is de basis voor de voorgenomen routewijziging. Wanneer beschikbaar en op welke wijze?

 

Beleidsindicatoren schoolverlaters

Graag actuele grafieken?

Welke periode schooljaar is het verzuim?

Wordt er gehandhaafd? Op welke wijze?

Wat is de boete?

Wat is de leeftijdscategorie, welk onderwijstype, woonplaats en migratieachtergrond (CBS indeling) van de schoolverlaters?

 

Media

Bibliotheek op scholen, heeft dit invloed op de bezoekersdaling bibliotheek?

Pilot zaterdagopening t/m eind juni 2019, wanneer verslag en effect bezoekersaantallen?

Subsidiebedrag € 400.000,- verleend aan de bibliotheek.

Bij welke aantallen is het project rendabel?

Is er een business case opgesteld?

Welke alternatieven zijn er afgewogen?

Welke criteria zijn er voor een geslaagde pilot?

 

Project participatie op maat > statushouders

Meesten vrijwilligerswerk en andere activiteiten. Welke andere activiteiten betreft het? Staat vrijwilligerswerk het hebben van een betaalde baan niet in de weg?

Landelijk is bekend dat dit soort projecten weinig tot niets opleveren. Waarom wordt niet gestreefd naar echt betaald werk? Wat is de belemmering in deze?

 

Wonen en bouwen

Betaalbare koopwoningen en huurwoningen voor onze eigen inwoners.

Wat is de stand van zaken / voortgang .a.v. afspraken met de Thuisvester?

TV raadsvoorstel 1e Berap 2019

TECHNISCHE VRAAG RAAD

 

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 19-6-2019

 

betreft: agendapunt 20

raadsvoorstel 1e Berap 2019

 

 

VRAAG:

 

Investeringen

Beregening

De indruk wordt gewekt alsof clubs kunnen “shoppen” tussen 2 regelingen, hoe zit dat precies? > Nota Buitensportaccommodaties Sportveldenrenovatieplan?

Zijn er eenduidige kaders en spelregels voor de verenigingen?

 

Sociaal Domein

Vervolgproject Participatie op Maat

Betekent dit dat er sinds 2015 nog alle 93 statushouders in het intensief begeleiding traject zitten?

Hoe veel van hen hebben de taalcursus met succes afgesloten?

Wat is de sanctie bij het niet behalen taal/integratieplicht? Hoeveel sancties zijn er opgelegd?

Wat zijn de aantallen geslaagden, werkenden, bijstandsuitkeringen, ww of ziekte uitkering ingeschreven? Op welke wijze stuurt de gemeente op het nakomen van de verplichtingen en

inspanningen om te integreren, aan het werk te komen en blijven?

 

Volksgezondheid en Milieu

Subsidie klimaatadaptatie > 250.000,- aangevraagd bij Provincie , dit is naast het budget opgenomen in het vGRP 2018-2022. Aanvraag Rijkssubsidie is niet gehonoreerd.

Wat is nu het totale bedrag voor klimaatadaptatie dat de gemeente van plan is uit te geven in 2019?

 

Sanering wegverkeerslawaai > Sprundel klaar, restant woningen gemeente Rucphen is subsidieaanvraag in voorbereiding. Waarom niet meteen heel de gemeente meegenomen? Om hoeveel woningen gaat het en in welke dorpen?

 

Energietransitie > RES 2030. 17 gemeenten.

Graag ontvangen wij alle stukken RES2030 en lijst deelnemende partijen/bedrijven.

Wat kunnen we nog zelfstandig beslissen? Op welke wijze en op welk momenten worden welke beslissingen aan de gemeenteraad voorgelegd?

Rucphen geen aansluiting op netwerk. Zonneparken. Hernieuwbare energie dus beperkt in Rucphen. Onderzoek en lobbyactiviteit opstarten (RES 2030).

Welke lobbyisten/partijen? Worden met welk exact doel benaderd? Welke meerwaarde heeft de deelname aan de RES voor onze inwoners? Hoeveel graden effect op de temperatuur

gaan de maatregelen tegen welke kosten hebben?