Halfjaarlijkse monitoring naar aanleiding ontevredenheid inwoners

Vraag gesteld door: Rini de Jong Fractie PVV

 

Datum indiening vraag: 24-03-2021

 

 

Onderwerp: Halfjaarlijkse monitoring naar aanleiding ontevredenheid inwoners

Gemeente Rucphen

 

De PVV-fractie verzoekt om schriftelijke beantwoording.

 

Inleiding

 

Er is vanuit de bewoners veel onvrede over de toewijzingen van de vrijgekomen woningen aan nieuwe huurders die van elders komen en mede aan statushouders .

Dit terwijl er veel eigen inwoners al jaren wachten op een huurwoning in de Gemeente Rucphen

Er beginnen inmiddels vrijgekomen huurwoningen beklad te worden in Sint Willebrord, wat ons toch wel zorgen baart bij de Fractie PVV

 

 

VRAAG:

1 Heeft er op dit moment al een half jaarlijkse evaluatie plaatsgevonden met Thuisvester omtrent de huisvestingsverordening die we als raad vastgesteld hebben?

Zo nee waarom niet ondanks de onvrede van onze eigen inwoners?

Zo ja wat is hier de uitkomst van?

 

2 Er is destijds afgesproken dat er met Thuisvester gesproken zou worden om eventueel de systematiek van klik voor wonen aan te passen, zodat onze eigen inwoners met voorrang een woning kunnen krijgen in de eigen gemeente.

Is hier inmiddels al door medewerkers van de gemeente met Thuisvester over gesproken en wat zijn de resultaten die hier mee behaald zijn?

Bussen met arbeidsmigranten parkeerplaats Aldi Sint Willebrord

SCHRIFTELIJKE VRAAG (art. 42 RvO)

 

 

 

Onderwerp: Bussen met arbeidsmigranten parkeerplaats Aldi Sint Willebrord

 

Datum indiening vraag: 2 oktober 2020

 

Vraag gesteld door: PVV-fractie, B.Clercx

 

 

De PVV-fractie verzoekt om schriftelijke beantwoording.  

 

Inleiding

In Sint Willebrord op de parkeerplaats bij de Aldi verschijnen regelmatig bussen vol met arbeidsmigranten , hierbij worden de Coronamaatregelen niet in acht genomen, geen 1,5 meter afstand en mondkapjes ontbreken.

 

 

Naar aanleiding hiervan heeft de PVV de volgende vragen:

 

VRAGEN:

  • Is het college op de hoogte van de toestroom arbeidsmigranten in onze gemeente?  
  • Zijn er bij onze gemeente eerder meldingen binnen gekomen van wekelijkse pendeldiensten arbeidsmigranten door betreffende busonderneming uit Polen?
  • Is het college op de hoogte van de wekelijkse winkel bus, die om het uur arbeidsmigranten halen en brengen?
  • Kan het college aangeven of onze inwoners en onze bedrijven wel te maken krijgen met handhaving van de Coronamaatregelen, en ondertussen tegen deze groepen arbeidsmigranten niet handhavend wordt opgetreden?
  • Is het college het met de PVV eens dat er bij niet handhaven sprake is van rechtsongelijkheid? Hoe vaak is tot nu toe handhavend opgetreden bij dit soort situaties en hoe vaak dit arbeidsmigranten en hoe vaak eigen inwoners betrof?
  • Is het college het met de PVV eens dat in Coronatijd alle regels in acht genomen dienen te worden?
  • Kan aangegeven worden waar deze mensen gaan werken en waar zij verblijven?
  • Waarom zoveel arbeidsmigranten hier heen laten komen, als zoveel eigen inwoners door de crisis zonder werk zitten?

 

 

 

 

art 42 Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

SCHRIFTELIJKE VRAAG (art. 42 RvO)


Onderwerp: Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Datum indiening vraag: 22-07-2019.
Vraag gesteld door: PVV-fractie, Brigitte Clercx
De PVV-fractie verzoekt om schriftelijke beantwoording.


VRAAG
Vanaf 1 augustus is het verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen in het openbaar vervoer en in gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid. Op deze locaties is het voor de sociale veiligheid en dienstverlening namelijk belangrijk dat iedereen elkaar kan herkennen en aankijken. Het is daarom niet toegestaan om kleding te dragen die het gezicht onherkenbaar maakt, zoals een integraalhelm, bivakmuts of boerka. Controle op naleving van dit verbod ligt bij de medewerkers van de instelling waar het verbod geldt en bij het personeel van het vervoersbedrijf. Van hen wordt verwacht dat zij overtreders aanspreken, wijzen op het bestaan van het verbod en hen te verzoeken de gezichtsbedekking te verwijderen of anders het pand te verlaten. 1. Is de burgemeester voornemens om de wet te gaan handhaven? 2. Welke instructies en afspraken zijn er in het kader van deze wet in onze gemeente verstrekt aan ambtenaren en instellingen die het betreft?

art 42 Onderwerp: Initiatiefplannen Partijhal Sint Willebrord

SCHRIFTELIJKE VRAAG (art. 42 RvO)

 

 

 

Onderwerp: Initiatiefplannen Partijhal Sint Willebrord

Datum indiening vraag: 16 september 2019.

 

Vraag gesteld door: PVV-fractie, Brigitte Clercx

 

De PVV-fractie verzoekt om mondelinge beantwoording.

 

 

De omwonenden van de Partijhal te Sint Willebrord hebben een schrijven ontvangen voor een voorlichtingsavond in de Lanteern op 24 september 2019 waar de initiatiefplannen toegelicht gaan worden om een hotel te bouwen met een all-inclusive concept voor het huisvesten van onze werknemers.

 

VRAAG

 

Is het college op de hoogte van dit voorstel?

Is het de bedoeling om buiten de Binnentuin een hotel te vestigen in Sint Willebrord?

Is het college op de hoogte vanuit welke partijen dit voorstel gedaan wordt?

Is er overleg geweest met de gemeente voor het plaatsen van arbeidsmigranten / werknemers?

 

SCHRIFTELIJKE VRAAG (art. 42 RvO) Openbaarheid

SCHRIFTELIJKE VRAAG (art. 42 RvO)

Onderwerp:Openbaarheid commissie-en raadsvergaderingen tijdens Coronacrisis”Datum indiening vraag:25 mei2020

Vraag gesteld door:PVV-fractie, B.ClercxDe PVV-fractie verzoekt gezien de urgentie van deze vragen om schriftelijke beantwoordingvóór 29 mei 2020. InleidingOp 9 april 2020 is de Tijdelijke Wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba(hierna aangeduid als Spoedwet)in werking getreden. Net als in de Gemeentewet dienen ook vergaderingen onder deze Spoedwet openbaar te zijn,en daarmee dus ook voor iedereenlive(met beeld en geluid)te volgen. De PVV Rucphen heeft meerdere malen vragen gesteld over de openbaarheid van Raads-en Commissievergaderingenin onze gemeente tijdens Coronacrisis. DePVV heeft op die vragen geen ter zakeantwoorden gekregen. Zo heeftde PVV op 5 april 2020 middels technische vragen geïnformeerdof alle benodigde faciliteitenvoorlivestreamvan vergaderingen (geluid én beeld), aanwezig zijn. Dereactie op deze vragenheeft de PVV Rucphen op 17 april ontvangen1Op 6 mei 2020 heeft een digitale proefvergadering plaatsgevonden, waarde PVV opnieuw de betreffende vragen heeft gesteld. Devoorzitter van de vergadering heeft hier toegezegd dat er uitgezocht gaat worden hoe het zit,een antwoord zou volgen. Er is tot op hedengeen reactie geweest.In de uitnodiging commissie economie ruimtelijke ordening en milieu 3 juni 2020 wordt vermelddat de vergadering digitaal zal plaatsvinden. De vergadering zal na een aantal dagen terug te luisteren zijn via het raadsinformatiesysteem.Naar aanleiding hiervan heeft de PVVde volgende vragen:1Digitaal vergaderenDoor de opgelegde social distancingis het niet mogelijk om met grote groepen bij elkaar te komen. Dit heeft ook consequenties voor de bijeenkomsten van de commissies en de raad helaas. Daar komt nog bij dat digitale besluitvorming door de gemeenteraad juridisch binnenkort pas mogelijk is. Dergelijke situaties vergen creatieve oplossingen waarbij het uitdrukkelijk niet de bedoeling is om besluiten buiten de raad om te nemen. Dit is wettelijk ook niet toegestaan. Op Rijksniveau wordt er gewerkt aan de invoering van een wet die digitale besluitvorming door de gemeenteraad mogelijk maakt. Daarnaast onderzoekt de griffie de mogelijkheden om de geplande bijeenkomsten van commissies en raad door te laten gaan met inachtneming van de eisen met betrekking tot openbaarheid en mogelijkheden tot interruptie door de deelnemers. Wij vragen echter begrip voor de lastige omstandigheden waaronder een en ander dient plaats te vinden.

 

-2-VRAGEN:

1)Kan aangegeven worden waarom er geen antwoorden gegeven zijn op de vragen die de PVV bij herhaling gesteld heeft?

2)Klopt het dat er in de gemeente Rucphen alleen audio opnamen van de vergaderingen beschikbaar worden gesteld, ook bij digitale vergaderingen?

3)a. Zijn digitale Raadsvergaderingen vanaf heden live met beeld en geluid te volgen voor geïnteresseerden?

b. Zo nee, waarom niet?

c. Is het college net als de PVV van mening dat daarmee in strijd met de Spoedwet wordt gehandeld?

d. Zo nee, waarom niet?

4)a. Zijndigitalecommissievergaderingen vanaf heden live met beelden geluid te volgen voor geïnteresseerden?

b. Zo nee, waarom niet?

c. Is het college met de PVV van mening dat dit de transparantie richting onze inwoners niet ten goede komt?

d. Zo nee, waarom niet?5)a. Wordt in digitale Raadsvergaderingen gestemd conform de vereisten vande Spoedwet?

b. Kunt u dat onderbouwen?

c. Hoe verhoudt zich het ontbreken van beeld tot die vereisten van digitaal stemmen?

6)Bent u bereid om de Spoedwet na te leven, en dus ervoor te zorgen dat een digitale Raadsvergadering enkel dan doorgang vindt indien aan de vereisten zoals in artikel 2.3 van de Spoedwet vermeld, is voldaan? Zo nee, waarom niet?

7)Op welke wijze wilt uomgaan met de consequentie dat genomen besluiten in een vergadering die niet aan de vereisten van de Spoedwet voldoet, niet rechtsgeldig zijn?

  • 1
  • 2