Motie NEDERLANDSE VLAG in de raadszaal

 

 

 

NEDERLANDSE VLAG in de raadszaal

 

11 december 2019

 

 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 11 december 2019

behandelend agendapunt 17 Moties over niet op de agenda opgenomen onderwerpen;

 

constaterende dat:

 

 • In de Tweede Kamer en veel vergaderzalen van gemeenteraden en Provinciale Staten de Nederlandse vlag hangt

 

overwegende:

 

 • Dat het goed is in navolging van die vele vergaderzalen ook in onze raadszaal de Nederlandse vlag te hangen ;

 • Omdat met de vlag de Nederlandse geschiedenis en identiteit wordt onderstreept en een uiting van de onze nationale trots is

 • Het nationaal symbool van ons land hoort thuis in de raadzaal

 • De Nederlandse vlag verwijst naar onze historie, is een symbool van eenheid, onafhankelijkheid en onderlinge verbondenheid als inwoners. 

 • Dat een vlag naast het ‘waardevolle symbool van het portret van de koning, zeker een toegevoegde waarde heeft.

 

draagt het college op:

 

 • om in onze raadszaal de Nederlandse vlag op te hangen

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

Naam raadslid (fractie): handtekening:

 

Brigitte Clercx (PVV)

 

 

 

MOTIE Subsidieregister

13 november 2019

 

 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 13 november 2019,

behandelend agendapunt 6 Programmabegroting

 

constaterende:

 • dat in onze gemeente geen openbaar subsidieregister aanwezig is;

 • dat daardoor niet inzichtelijk is welke organisaties subsidie ontvangen, in het kader waarvan, hoeveel, voor hoe lang;

 • dat communicatie naar onze inwoners als speerpunt is opgenomen in onze Raadsagenda;

 

overwegende:

 • dat onze inwoners recht hebben te weten aan welke organisaties (en hoeveel) de gemeente het belastinggeld geeft ter uitvoering van het gemeentelijke beleid;

 • dat een transparante overheid een vanzelfsprekendheid dient te zijn;

 

draagt het college op:

 

 • een voldoende gedetailleerd en toegankelijk openbaar subsidieregister in te stellen en op de publieke gemeentelijke website te publiceren en dat register op regelmatige basis (bijvoorbeeld driemaal per jaar) te actualiseren

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Naam raadslid (fractie): handtekening:

 

Brigitte Clercx PVV

 

 

MOTIE Onderzoek invoeren schoolzwemmen

13 november 2019

 

 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 13 november 2019,

behandelend agendapunt 6 Programmabegroting 2020

 

constaterende:

 • dat schoolzwemmen niet meer mogelijk is voor onze kinderen;

 • dat er heden ten dage nog kinderen verdrinken omdat ze niet kunnen zwemmen;

 • dat tevens kinderen meer zouden moeten bewegen;

 

overwegende:

 • dat niet iedere ouder in staat is zwemlessen te bekostigen;

 • dat i.v.m. veiligheid ieder kind zou moeten kunnen zwemmen;

 

verzoekt het college op:

 

 • de mogelijkheden te onderzoeken en met ideeën te komen om herinvoeren schoolzwemmen weer mogelijk te maken voor onze kinderen

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Naam raadslid (fractie): handtekening:

 

Brigitte Clercx PVV

 

MOTIE Alléén subsidie voor Zwarte Piet

 

 13 november 2019

 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 13 november 2019,

behandelend agendapunt 6 Programmabegroting 2020

 

constaterende:

 • dat St. Nicolaascomités € 2500,00 subsidie ontvangt van de gemeente 1)

 • dat de bibliotheek een uitnodiging heeft doen uitgaan voor een sinterklaasmiddag bij jouw bieb waarin expliciet vermeld wordt dat er een roetveeg Piet aanwezig zal zijn

 • dat volgens opinieonderzoek een overgrote meerderheid van 95% van de Nederlanders de traditionele Zwarte Piet wil behouden 2)

 

overwegende:

 • dat de subsidie wordt verleend in het kader van Cultuurpresentatie, cultuurproductie en participatie

 • dat de bibliotheek € 545.956,00 subsidie ontvangt onder Media

 • dat bij Cultuur juist de tradities en culturele gebruiken in plaatselijke bevolking centraal staan

 • dat het Sinterklaasfeest een eeuwenoude traditie is en een prachtig voorbeeld van een oergezellig en typisch Nederlands volks- en kinderfeest

 • dat “roetveegpieten” geen deel uitmaken van onze cultuur en geen draagvlak genieten onder onze bevolking

 • dat in onze cultuur Zwarte Piet gewoon zwart is

 

draagt het college op:

 

 • te borgen dat Zwarte Piet altijd zwart is in geval van openbare instellingen / gesubsidieerde evenementen

 • bij het verlenen van subsidie voor de intocht van Sinterklaas, gelet op het karakter van cultuur, alléén subsidie te verlenen aan een organisatie die bij de intocht het gevolg van Sinterklaas uitsluitend laat bestaan uit Zwarte Pieten met een egaal zwart of donkerbruin gezicht

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam raadslid (fractie): handtekening:

Brigitte Clercx PVV

 

 1. Zie p.118 Conceptbegroting.

 2. https://www.gids.tv/video/115999/95-van-nederland-wil-zwarte-piet-slechts-5-wil-roetveegpiet

MOTIE Toewijzing sociale huurwoningen

 

 13 november 2019

 

 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 13 november 2019,

behandelend agendapunt 6 Programmabegroting 2020

 

constaterende:

 • dat in het Coalitieakkoord 2018-2022 afgesproken is dat met Thuisvester aanvullende afspraken gemaakt worden aangaande het met voorrang aanbieden/toewijzen van sociale huurwoningen aan mensen met lokale binding;

 • dat in onze Gemeente teveel inwoners te lang op wachtlijsten staan voor toewijzing woningen;

 • dat mensen van buitenaf onze gemeente voorrang krijgen;

 • dat jongeren genoodzaakt zijn onze gemeente te verlaten;

 

overwegende:

 • dat onze éigen inwoners voorrang zouden moeten hebben om in onze gemeente een woning te krijgen;

 • dat tot op heden niets is bereikt ten aanzien van deze ambitie

 

draagt het college op:

 

 • direct bindende afspraken met Thuisvester te maken zodat onze eigen inwoners voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Naam raadslid (fractie): handtekening:

 

Brigitte Clercx PVV