TECHNISCHE VRAAG commissie MA

 

TECHNISCHE VRAAG

commissie MA

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 26 februari 2019

 

betreft: Agendapunt 6 ingekomen stuk 10

brief van b&w over subsidieprogramma 2019

 

 

 

VRAAG:

 

Op 18 december heeft het college het subsidieprogramma 2019 vastgesteld. Het subsidieprogramma is een overzichtelijke weergave van de jaarlijks terugkerende subsidieaanvragen per taakveld.

 

In onze gemeente is geen openbaar subsidieregister aanwezig. Onze inwoners kunnen op de gemeentelijke website niet zien welke organisaties hoeveel subsidie waarvoor ontvangen.

 

 1. Wat is de reden van het ontbreken van een openbaar subsidieregister c.q. het ontbreken van een subsidieoverzicht op de gemeentelijke website?

 

 

 

 

ANTWOORD:

 

 1. In de oude opzet van de begroting was een overzicht van de verstrekte subsidies opgenomen in de bijlagen. Dit is echter komen te vervallen toen werd overgegaan op de nieuwe begrotingsstructuur. Omdat het bijhouden van een openbaar subsidieregister geen wettelijke verplichting is en niet eerder gebleken is dat hier specifiek behoefte aan is, hebben we hier niet actief op ingezet.

 

Overigens is het meest actuele subsidieprogramma intussen wel benaderbaar via de gemeentelijke website.

 

TECHNISCHE VRAAG Beleidsnota Rucphen Beweegt, nota

TECHNISCHE VRAAG

commissie MA

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 27-11-2018

 

betreft: Agendapunt 8

Vaststelling Beleidsnota Rucphen Beweegt, nota (breedte-)sport- en

speelruimtebeleid

 

 

Een van de belemmeringen voor mensen met een beperking om te gaan sporten, is het vervoer van en naar de sportvereniging. Daarom start de provincie Noord-Brabant met een pilot sportvervoer in de regio Midden-Brabant.

 

 

VRAAG:

 

 • Hoe is in onze gemeente het vervoer voor mensen met een beperking geregeld die willen sporten en die geen gebruik maken van regulier openbaar vervoer (WMO pas voor regiotaxi)?

 • Is bekend hoeveel mensen met een beperking sporten in onze gemeente?

 • Hoe wordt de groep mensen met een beperking gestimuleerd om actief deel te nemen aan sportactiviteiten?

 • Zijn deze mensen op de hoogte wat de mogelijkheden zijn om te sporten en de vervoersmogelijkheden?

 • Promoot de gemeente actief om meer mensen met een beperking te laten sporten?

TECHNISCHE VRAAG Toewijzing woningen eigen mensen

TECHNISCHE VRAAG

commissie EROM

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 6 (7) november 2018

 

betreft: agendapunt Programmabegroting

Toewijzing woningen eigen mensen

 

 

VRAAG:

 

De speerpunten Coalitieakkoord 2018-2020 en Raadsagenda betreffende prestatieafspraken met Thuisvester.

 

 • Wat is de stand van zaken?

 • Wanneer wordt dit gerealiseerd?

TECHNISCHE VRAAG Raadsvoorstel Haltes Buslijn

TECHNISCHE VRAAG

EROM

 

 

vraag gesteld door: Adrie van Meel / PVV

 

datum vergadering: 28-11-2018

 

betreft: agendapunt 9.

Raadsvoorstel Haltes Buslijn

 

Visie Openbaar vervoer/ Plan van infrastructuur voor het openbaar vervoer

 

 

 

VRAAG:

 

 1. Op pagina 1 spreek spreekt men over 4 haltes terwijl er op pagina 3 er 6 haltes worden benoemd. Hoe kan dat?

 2. Op pagina 1 spreekt men over 12 haltes die moeten worden verwijderd, terwijl het huidige traject 8x2= 16 haltes bevat. Krediet dan nog toereikend?

 3. Op pagina 2 zegt men dat er geen noodzaak is voor een halte in de kern van Rucphen terwijl er op pagina 3 staat dat er wel 1 wordt geplaatst in de kern van Rucphen. Graag nadere uitleg.

 4. De wens van het Munnikenheide voor een halte is wel gehonoreerd, maar deze komt niet terug op pagina 3 bij indeling nieuwe haltes. Graag nadere uitleg.

 5. Is er al een voorstel voor alternatief vervoer op maat ?

TECHNISCHE VRAAG overzicht subsidies

TECHNISCHE VRAAG

commissie MA

 

vraag gesteld door: B. Clercx / PVV

 

datum vergadering: n.v.t.

 

betreft: overzicht subsidies

 

VRAAG:

De raad stelt jaarlijks de subsidieplafonds vast. Het college kan –binnen die plafonds- subsidies verlenen. Wij willen graag inzicht in hoe het college deze middelen inzet.

 

Wij ontvangen daarom graag:

 1. een overzicht van de subsidieverlening zoals die over 2017 heeft plaatsgevonden. Graag daarbij ingaan op:

  1. welke organisaties hoeveel subsidie hebben ontvangen (inclusief vermelding van de grondslag/ verdeelmaatstaf)

  2. hoe deze subsidies zich verhouden tot de door de raad vastgestelde subsidieplafonds 2017;

 2. een overzicht van de subsidies 2018 zoals die tot nog toe zijn verleend.