TECHNISCHE VRAAG

commissie MA

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 27-11-2018

 

betreft: Agendapunt 8

Vaststelling Beleidsnota Rucphen Beweegt, nota (breedte-)sport- en

speelruimtebeleid

 

 

Een van de belemmeringen voor mensen met een beperking om te gaan sporten, is het vervoer van en naar de sportvereniging. Daarom start de provincie Noord-Brabant met een pilot sportvervoer in de regio Midden-Brabant.

 

 

VRAAG:

 

 • Hoe is in onze gemeente het vervoer voor mensen met een beperking geregeld die willen sporten en die geen gebruik maken van regulier openbaar vervoer (WMO pas voor regiotaxi)?

 • Is bekend hoeveel mensen met een beperking sporten in onze gemeente?

 • Hoe wordt de groep mensen met een beperking gestimuleerd om actief deel te nemen aan sportactiviteiten?

 • Zijn deze mensen op de hoogte wat de mogelijkheden zijn om te sporten en de vervoersmogelijkheden?

 • Promoot de gemeente actief om meer mensen met een beperking te laten sporten?

TECHNISCHE VRAAG overzicht subsidies

TECHNISCHE VRAAG

commissie MA

 

vraag gesteld door: B. Clercx / PVV

 

datum vergadering: n.v.t.

 

betreft: overzicht subsidies

 

VRAAG:

De raad stelt jaarlijks de subsidieplafonds vast. Het college kan –binnen die plafonds- subsidies verlenen. Wij willen graag inzicht in hoe het college deze middelen inzet.

 

Wij ontvangen daarom graag:

 1. een overzicht van de subsidieverlening zoals die over 2017 heeft plaatsgevonden. Graag daarbij ingaan op:

  1. welke organisaties hoeveel subsidie hebben ontvangen (inclusief vermelding van de grondslag/ verdeelmaatstaf)

  2. hoe deze subsidies zich verhouden tot de door de raad vastgestelde subsidieplafonds 2017;

 2. een overzicht van de subsidies 2018 zoals die tot nog toe zijn verleend.

TECHNISCHE VRAAG Toewijzing woningen eigen mensen

TECHNISCHE VRAAG

commissie EROM

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 6 (7) november 2018

 

betreft: agendapunt Programmabegroting

Toewijzing woningen eigen mensen

 

 

VRAAG:

 

De speerpunten Coalitieakkoord 2018-2020 en Raadsagenda betreffende prestatieafspraken met Thuisvester.

 

 • Wat is de stand van zaken?

 • Wanneer wordt dit gerealiseerd?

TECHNISCHE VRAAG Raadsvoorstel Haltes Buslijn

TECHNISCHE VRAAG

EROM

 

 

vraag gesteld door: Adrie van Meel / PVV

 

datum vergadering: 28-11-2018

 

betreft: agendapunt 9.

Raadsvoorstel Haltes Buslijn

 

Visie Openbaar vervoer/ Plan van infrastructuur voor het openbaar vervoer

 

 

 

VRAAG:

 

 1. Op pagina 1 spreek spreekt men over 4 haltes terwijl er op pagina 3 er 6 haltes worden benoemd. Hoe kan dat?

 2. Op pagina 1 spreekt men over 12 haltes die moeten worden verwijderd, terwijl het huidige traject 8x2= 16 haltes bevat. Krediet dan nog toereikend?

 3. Op pagina 2 zegt men dat er geen noodzaak is voor een halte in de kern van Rucphen terwijl er op pagina 3 staat dat er wel 1 wordt geplaatst in de kern van Rucphen. Graag nadere uitleg.

 4. De wens van het Munnikenheide voor een halte is wel gehonoreerd, maar deze komt niet terug op pagina 3 bij indeling nieuwe haltes. Graag nadere uitleg.

 5. Is er al een voorstel voor alternatief vervoer op maat ?

TECHNISCHE VRAAG Programmabegroting statushouders

TECHNISCHE VRAAG

commissie MA

 

 

vraag gesteld door: Rini de Jong / PVV

 

datum vergadering: 6 (7) november 2018

 

betreft: agendapunt Programmabegroting

Vluchtelingen, statushouders

 

 

VRAAG:

 

Wet inburgering verplicht de inburgeraar een participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding te volgen.

Zo snel mogelijke participatie, het liefst naar betaald werk.

 

 

 • Welk percentage is werkzaam?

 • Hoeveel genieten een bijstandsuitkering?

 • Hoeveel mensen participeren actief?

 • Worden er tegenprestaties geleverd en welke?

 • Wat is de beleidslijn vanaf 2015?

 • Wat is het beleid betreft handhaving 2015 t/m heden? ?

 • Wat zijn de werkelijke kosten alle statushouders / asielzoekers?

 • Wat waren de kosten 2017 en 2018 voor statushouders / asielzoekers?

 • Wat verwacht de gemeente uit te geven in 2019 – 2020 – 2021?