BETOOG VISIE ZONNE- EN WINDENERGIE (RV -2020)

Voorzitter.

 

Het raadsvoorstel Visie Zonne- en Windenergie ligt ons voor.

Rucphen is een groene recreatieve gemeente. Mooie natuurgebieden, wandel- en fietsroutes. Waterplassen met steeds meer verschillende vogelsoorten. Een mooi landschap waar we trots op mogen zijn. Een landschap om zuinig op te zijn en onze bescherming verdient tegen het vernietigende klimaatbeleid zoals zonneparken en windturbines.

Iedereen is voor een groene leefomgeving en een goed milieu. Ook de PVV. Waar de PVV tegen is, is zinloos, onbetaalbaar klimaatbeleid.

 

Participatie van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties komen pas aan de orde als op locaties concrete initiatieven worden aangemeld. Hele projecten zijn al of worden opgestart (o.a. RES en afspraken met energiebedrijven) , gemeente stemmen bijna alles op elkaar af. Informatie gegeven door belanghebbende partijen en de plannen gepresenteerd en uitgewerkt. En intussen draait de subsidiecarrousel overuren.

 

Voorzitter.

CO2 is een voedingsbron voor alles wat groeit en bloeit. Klimaatbeleid draait om het terugdringen van de CO2 uitstoot, het heeft dan ook bar weinig te maken met natuur of milieu.

Een schijninspraak voor onze inwoners en zij mogen de rekening betalen van deze waanzin!

De belastingbetaler draait op voor de onbekende kosten. Zij mogen meedoen….helaas blijkt dat een verplichte vrijwilligheid, klimaatschuldgevoel wordt aangepraat en angst voor klimaatverandering aangejaagd.

 

Tot zover.

Bijzondere begraafplaatsen gemeente Rucphen

Voorzitter.

Sinds de invoering van de Wet op de Lijkbezorging (1991) is de gemeenteraad het bevoegd orgaan om een locatie aan te wijzen voor het aanleggen van een begraafplaats.

 

Het hele proces omtrent de aanvraag van een inwoner voor een bijzondere begraafplaats is erg vertraagd en communicatie naar indiener en naar de raad verdient absoluut geen schoonheidsprijs.  

Omdat het voorgestelde beleid consequenties heeft voor inwoners in onze gemeente en op de invloed van de raad had de PVV het verzoek gedaan dit dossier opnieuw in een commissievergadering te bespreken. Alle andere partijen achtten dit niet nodig. Dat verbaast de PVV want in de eerste vergadering had iedere partij wat te vertellen en vragen over dit dossier…. Nu op de raadsagenda en er doorheen gejaagd.

 

Voorzitter.

In december 2019 is er een verzoek binnengekomen van een inwoner met de wens om een privébegraafplaats te realiseren.

Er is nog geen beleid hiervoor in onze gemeente.

Ineens wordt er een beleid geschreven , voorzitter naar aanleiding van 1 aanvraag…

De motivering die gegeven wordt slaat werkelijk nergens op >  invloed op omgeving en kosten, ruimtelijke procedures, ruimtebeslag en toezicht.

Wat is de werkelijke onderliggende reden om ineens een beleidsregel te schrijven?

 

Nul-beleid.

Als een gemeente een nul-beleid wil hanteren, gaat het meestal om activiteiten die maatschappelijk bezien een bedenkelijk randje hebben: prostitutie, coffeeshops, seksinrichtingen en overtreding op de Opiumwet. Voorzitter kunt u uitleggen wat heeft een begraafplaats met seksinrichtingen en drugs gemeen?   

Voorzitter. Als argument wordt opgevoerd > we hebben 6 begraafplaatsen en dat wil gemeentebestuur graag zo houden! Wat willen inwoners? Daarnaast argumenten die nergens op slaan.

Er wordt zelfs gesproken van risico tot wildgroei…… Hoeveel aanvragen zijn er in het verleden geweest en hoeveel aanvragen worden verwacht in de toekomst? En waar wordt dit op gebaseerd?

Daarnaast de betutteling naar inwoners, emotie benoemen en wij behoeden ze daar voor. Alsof inwoners niet in staat zijn zelf goede afwegingen te maken en over de gevolgen/verplichtingen die er aan verbonden zijn.

 

Voorzitter met deze beleidsregel wordt de bevoegdheid aan het college gedelegeerd om toekomstige aanvragen af te wijzen. Daarnaast het verzoek van de inwoner af te wijzen terwijl dit ver voor het nieuwe beleid ingediend was. Is dit geen vorm van regels achteraf aanpassen als het je uitkomt en de hele aanvraagprocedure te vertragen in de hoop te ontmoedigen?

 

Tot zover.

 

 

 

   

Woonvissie

Woonvisie

 

Voorzitter de nieuwe woonvisie ligt voor ons. PVV heeft meteen vragen gesteld , want wat verwarring….het concept 13 september (2019-2023) is voorgelegd bij de bewonersinspraak en wij hebben nu een concept 2020-2024. Wat de PVV stoort is dat er verschillende punten/onderwerpen veranderd, weggelaten of toegevoegd en onderdelen dus onzichtbaar voor onze inwoners op het moment van inspraak.

 

De verantwoordelijkheid voor het woonbeleid ligt nog steeds bij de gemeente en kunnen middels een huisvestingsverordening ingrijpen in de woonruimteverdeling en samenstelling van de woningvoorraad. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden, maar pas in 2020 dus na vaststelling van deze woonvisie. De PVV heeft in verleden daar al om gevraagd en werd steeds afgehouden door de wethouder. Prestatieafspraken bevatten geen elementen op het gebied van woonruimteverdeling.

 

In het Coalitieakkoord 2018-2022 RVP-VVD-CDA wordt gesteld dat er afspraken met Thuisvester worden gemaakt aangaande het met voorrang aanbieden/toewijzen van sociale huurwoningen aan mensen met een lokale binding.

Nu in de woonvisie wordt het anders gesteld: gaan wij bezien of er noodzaak bestaat voor aanvullende afspraken aangaande het aanbieden/toewijzen van soc huurwoningen aan mensen met lokale binding

De PVV Rucphen vindt het onaanvaardbaar dat nu na anderhalf jaar nog geen resultaten zijn bereikt als het gaat om met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan onze éigen inwoners.

Opvallende punten in de visie zijn de toewijzing van woningen aan arbeidsmigranten en statushouders en zijn PVV een doorn in het oog. Er wordt zelfs gesproken extra aandacht, urgentie en voorrang. Bewoning op industrieterrein Nijverhei onderzoeken, in hotel de Kwast zitten er al terwijl het bestemmingsplan dat niet toelaat. Illegale bewoning op camping- en chaletparken. Er kan nu al niet eens gehandhaafd worden op verschillende locaties! Aantallen onduidelijk. Geen draagvlak inwoners en toch doordrammen. De PVV begrijpt dat de in de versie van sept de unique selling points van het wonen in de gemeente Rucphen nu niet meer terug te vinden zijn in de visie. De hoos statushouders die door de provincie opgedrongen worden ontwrichten onze samenleving en islamisering is een feit. Werken, integreren gebeurt niet en wij belastingbetalers worden leeggeplukt. Kan de wethouder dit uitleggen aan eigen inwoners?

Ook missen wij de starters in het verhaal (tot 25 jaar). Er is onvrede systeem KlikvoorWonen en de informatiebijeenkomsten lossen het tekort en de wachtlijsten niet op. De verkoop van woningen door Thuisvester stagneert door o.a. huisvesting statushouders en spoedzoekers. Instroom naar een sociale huurwoning van buiten de gemeente is toegenomen tot 62%. Thuisvester is nog bezig met het formuleren van haar doorstroombeleid, wanneer verwacht de wethouder de stukken?

Voorzitter. De PVV zal het voor nu niet langer maken en zullen in de raadsvergadering erop terugkomen.

Tot zover.

 

 

 

 

 

5G

 

Voorzitter.

De PVV heeft in zomermaanden al vragen gesteld i.v.m. het informatieverzoek aan onze gemeente van StichtingStralingsArm Nederland betreffende de verontrusting over de geplande uitrol van het 5G netwerk. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) speelt daarin een actieve rol, mogelijk met goedkeuring van onze gemeente.

De VNG schrijft: “gemeenten steunen de uitrol van de 5G….In de nota is opgenomen dat één van de veilingvoorwaarden een verplichte dekking van 98% in een gemeente wordt. Wij ondersteunen dit van harte”.

Antwoord gemeente: Onze gemeente is lid van de VNG , maar niemand heeft zitting hierin, gemeentebestuur heeft niet expliciet ingestemd met bovenstaand verwoorde standpunt.

 

Voorzitter.

De PVV vindt het onbegrijpelijk dat inwoners en raad gepasseerd worden en beslissingen op hoger niveau genomen worden waarvan niet eens de gezondheidsrisico’s volledig bekend zijn. De PVV maakt zich daar grote zorgen om. Wij betreuren dat ook het gemeentebestuur geen actie in deze heeft ondernomen. Ook vanuit collega partijen was nul reactie gekomen en dat verbaasd ons.

Net als velen (zie ingekomen stukken en media) heeft ook de PVV zeer grote zorgen over de eventuele gevolgen voor de volksgezondheid. Hoe schadelijk is de straling? Lange termijn effecten zijn nu nog niet te overzien.

Duizenden wetenschappelijke studies laten ernstige gezondheidsschade zien.

Gemeentes en burger zijn buitenspel gezet. Publieke infrastructuur moeten beschikbaar gemaakt worden voor de telecomindustrie, zodat 5G soepel kan worden uitgerold.

Overheidsinstanties dienen toegang te verlenen tot publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair.

Vele gemeentes hebben bezwaren ingediend en serieuze vragen gesteld.

Voorzitter waar was onze gemeente in dit verhaal?

 

We mogen geen risico’s nemen voor zowel mens als dier.

Kan de wethouder uitleggen waarom niet gereageerd is op het bericht dat de wet er zou komen?

Heeft gemeente inspraak waar de zenders komen? (denk aan bv scholen). Hoeveel in onze gemeente? Wanneer gestart wordt? Wat worden extra kosten voor de gemeente?

Is de wethouder het met de PVV eens dat er onvoldoende bekend is over de gevolgen voor de volksgezondheid? Is het beleid van onze gemeente niet dat de gezondheid van onze inwoners voorop staat? We kunnen wel beleid hebben om het sporten te promoten, maar alles zal teniet gedaan worden door de uitrol van het 5G netwerk.

 

Voorzitter graag hoor ik van overige collega’s hoe zij in dit verhaal staan.

 

Tot zover.

 

 

 

Woonvissie 2020-2024

Woonvisie 2020-2024

 

Voorzitter de nieuwe woonvisie ligt voor ons. PVV dankt alle ambtenaren. Wat wij betreuren is dat er niet voldaan is aan alle wensen, voorstellen van de groepen die mee input hebben kunnen geven in de themagroep Woonvisie. In de EROM bleek al dat mensen teleurgesteld waren met deze woonvisie. Verschillende punten/onderwerpen zijn veranderd, weggelaten of toegevoegd, bijzondere doelgroepen (statushouders, arbeidsmigranten) krijgen veel aandacht en onze eigen inwoners blijven op straat in de kou staan.

 

Voorzitter. In de woonvisie wordt gesteld: wij gaan bezien of er noodzaak bestaat voor aanvullende afspraken aangaande het aanbieden/toewijzen van soc huurwoningen aan mensen met een lokale binding. In het Coalitieakkoord staat dat er afspraken met Thuisvester worden gemaakt aangaande het met voorrang aanbieden/toewijzen van sociale huurwoningen aan mensen met een lokale binding. Kan de wethouder uitleggen vanwaar deze wijziging? Kan de wethouder ook uitleggen waarom in omliggende gemeenten een hoger percentage wordt toegewezen aan eigen inwoners en in Rucphen het percentage zakt?

 

Opvallende punten in de visie zijn de toewijzing van woningen aan arbeidsmigranten en statushouders en zijn PVV een doorn in het oog, extra aandacht, urgentie en voorrang. (Feitelijk is het zo dat er nooit standaard sprake kan zijn van urgentie, tenzij die categorie expliciet is aangewezen in de huisvestingsverordening).

Bewoning op industrieterrein Nijverhei onderzoeken, in hotel de Kwast zitten er al terwijl het bestemmingsplan dat niet toelaat.

Illegale bewoning op camping- en chaletparken. Er kan nu al niet eens gehandhaafd worden op verschillende locaties!

 

Huisvestingsverordening. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden, maar pas in 2020 dus na deze woonvisie. (De PVV heeft in aug.2019 al vragen gesteld hierover en werd steeds afgehouden door de wethouder).

Kan de wethouder garanderen dat er geen urgentielabel komt voor statushouders en arbeidsmigranten in de verordening ?

 

Ook missen wij voldoende woongaranties/mogelijkheden voor starters en senioren in deze woonvisie. Hoe gaat de wethouder dit oppakken?

 

Duurzaamheid. Voorzitter de communicatie hierover naar inwoners is beschamend, betuttelend en onjuist. Hoezo gaan we het leuker maken? Met een wedstrijdje? Ziet de wethouder onze inwoners als dom? Inwoners leningsmogelijkheden aanreiken, hoever wil de gemeente gaan? Mensen op kosten jagen. Maar vooral eenzijdig voorlichting over de energietransitie. Hoezo lagere woonlasten en een hogere vastgoedwaarde? Over de extra kosten, landschapsvervuiling, wordt niet gesproken, de subsidieslurpers buiten beeld gehouden…..belastinggeld van onze inwoners.

Is het belangrijker voor de wethouder het beste jongetje uit de regio te worden over de rug van onze eigen inwoners?

 

Tot zover.