leefbaarheid en huisvesting

Rucphen was en moet er vooral altijd zijn voor onze éigen inwoners. Wat de PVV betreft gaan onze éigen inwoners dan ook altijd voor op nieuwkomers. PVV Rucphen is een fel tegenstander van de wettelijk verplichte opname van statushouders en vindt dat de gemeente tegen de taakstelling protest moet laten weerklinken. Ongevraagde en opgedrongen instroom van vooral gelukszoekers wil de PVV Rucphen te allen tijde voorkomen. De PVV zal dan “tegen” elke vorm van asielopvang stemmen. De publieke middelen zijn bedoeld voor onze éigen inwoners en de ontwikkeling van onze eigen omgeving. Voor ónze kinderen beschermen wij onze cultuur, onderwijs, gewoonten, tradities en taal. Voor integratiesubsidies, etnisch doelgroepenbeleid en positieve discriminatie is geen ruimte. Voor alle inkomensgroepen moeten voldoende (betaalbare) woningen beschikbaar zijn. Statushouders krijgen wat de PVV betreft op geen enkele wijze voorrang bij woningtoewijzing. Woningbouw kan op verschillende manieren worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld door vereenvoudiging van procedures, versnelling van doorlooptijden, streven naar het bundelen van vergunningen het aanmoedigen van particuliere initiatieven, en vooral meedenken met initiatiefnemers over wat er op welke manier wél mogelijk is. Ook in het buitengebied zouden initiatieven mogelijk moeten zijn. De gemeente moet proactief meedenken en met de provincie in overleg treden over de mogelijkheden om (beperkt) woningbouw in het buitengebied mogelijk te maken. Rucphen kan altijd beter, mooier en veiliger. Onze inwoners moeten zich er thuis (blijven) voelen en kunnen genieten van de activiteiten en gezellige ontmoetingen die in de dorpen door de inwoners en lokale bedrijven worden georganiseerd. Burgerinitiatieven zijn welkom en worden aangemoedigd.

Daarom: -

Geen voorrang statushouders en arbeidsimmigranten bij de toewijzing van huurwoningen.

- Verzet en protest laten weerklinken tegen verplichte opvang statushouders.

- Stimuleren woningbouw voor ónze inwoners en hen laten meedenken en faciliteren bij het realiseren van ideeën.

- Streven naar meer vrijheid en initiatieven in het buitengebied.

- Voldoende betaalbare woningen voor jonge starters.

- Geen subsidie voor energieneutraal bouwen.