TV Jaarrekening 2018

TECHNISCHE VRAAG RAAD

 

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 19-6-2019

 

betreft: agendapunt 19

raadsvoorstel Jaarrekening 2018

 

VRAAG:

 

Toeristisch Fonds

In 2018 is 1 aanvraag ingediend voor een bijdrage vanuit het toeristisch fonds, deze is niet gehonoreerd.

De beleidsregel Toeristisch Fonds is aangepast.

Wat is de financiële en beleidsmatige meerwaarde van het fonds? Welke criteria bestaan er voor continuering of opheffing van het fonds?

 

Toeristenbelasting / forensenbelasting

Hoe is het mogelijk dat er bij de toeristenbelasting een bedrag oninbaar is verklaard? Hoe kan dat?

De toeristen- en forensenbelasting leveren samen €183.184,00 op.

Wat staat hier tegenover aan kosten inclusief eventuele wanbetalingen en inclusief overhead?

 

Openbaar Vervoer

Heeft het college een alternatief beschikbaar in geval de pilot niet slaagt?

Arriva zal tijdig reizigersinformatie beschikbaar stellen en dat is de basis voor de voorgenomen routewijziging. Wanneer beschikbaar en op welke wijze?

 

Beleidsindicatoren schoolverlaters

Graag actuele grafieken?

Welke periode schooljaar is het verzuim?

Wordt er gehandhaafd? Op welke wijze?

Wat is de boete?

Wat is de leeftijdscategorie, welk onderwijstype, woonplaats en migratieachtergrond (CBS indeling) van de schoolverlaters?

 

Media

Bibliotheek op scholen, heeft dit invloed op de bezoekersdaling bibliotheek?

Pilot zaterdagopening t/m eind juni 2019, wanneer verslag en effect bezoekersaantallen?

Subsidiebedrag € 400.000,- verleend aan de bibliotheek.

Bij welke aantallen is het project rendabel?

Is er een business case opgesteld?

Welke alternatieven zijn er afgewogen?

Welke criteria zijn er voor een geslaagde pilot?

 

Project participatie op maat > statushouders

Meesten vrijwilligerswerk en andere activiteiten. Welke andere activiteiten betreft het? Staat vrijwilligerswerk het hebben van een betaalde baan niet in de weg?

Landelijk is bekend dat dit soort projecten weinig tot niets opleveren. Waarom wordt niet gestreefd naar echt betaald werk? Wat is de belemmering in deze?

 

Wonen en bouwen

Betaalbare koopwoningen en huurwoningen voor onze eigen inwoners.

Wat is de stand van zaken / voortgang .a.v. afspraken met de Thuisvester?