Openbare ruimte en veiligheid

De PVV Rucphen vindt het belangrijk dat de inwoners trots zijn op hun gemeente. Daarom moet de openbare ruimte een verzorgde indruk maken, dit is immers het uithangbord van de gemeente én een plek waar de inwoners zich prettig en veilig moeten voelen. Bij de inrichting van de openbare ruimte is het belangrijk dat de gemeente goed luistert naar de inwoners, zij zijn immers de ervaringsdeskundige van hun eigen woonomgeving. Meer groen in de straten zorgt voor een prettig gevoel, maar goed onderhoud hiervan is daarbij wel van belang. De PVV wil differentiatie in het kwaliteitsniveau van het groenonderhoud dicht bij de inwoners en in de kernen moet het groen mooi onderhouden zijn, op plekken buiten de kernen is een soberdere aanpak aangewezen. Onze openbare ruimte mag niet worden ontsierd door windturbines die immers nauwelijks bijdragen aan een goed milieu en enkel dure energie leveren. Door meer verlichting op verkeersgevaarlijke en afgelegen plekken (én fietspaden) aan te brengen kan de veiligheid worden vergroot in onze gemeente. Bij werkzaamheden aan de openbare ruimte moet waar mogelijk gekozen worden voor uitvoering door ondernemers uit eigen regio. De controle op orde en veiligheid bij het werk is van groot belang de PVV Rucphen wil voldoende blauw op straat. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de politie goed bereikbaar en indien nodig snel ter plaatse is. Bij drugsoverlast moet hard worden opgetreden en bij drugsdumping moet gestreefd worden tevens de vervuiler te achterhalen zodat de kosten op de dader kunnen worden verhaald. De inzet van extra BOA’s is van groot belang. Zij moeten met zo ruim mogelijke bevoegdheden en (gewelds)middelen hun werk kunnen doen. Met name via regionale samenwerking kan via opschaling (gezamenlijke inzet van capaciteit) en kennisdeling de slagkracht worden vergroot. Onze gemeente is vrij van moskeeën, minaretten en asielzoekerscentra, en dat wil de PVV zo houden.

Daarom:

- Realisatie van goede verzorging van de openbare ruimte.

- Luisteren naar de inwoners als ervaringsdeskundigen.

- Betere verlichting op verkeersgevaarlijke en afgelegen plekken.

- Meer bloemperken in de dorpskernen.

- Voldoende politiesurveillance, indien nodig blijvend aandacht bij politieorganisatie hiervoor.

- Goede controle op werkuitvoering openbare ruimte, meer controle op WVS. - Slagkracht handhavingsteams vergroten (zichtbaarheid, capaciteit, regionale aanpak etc.)

- Geen ruimte voor horizonvervuilende windturbines.