Regionale en lokale afspraken detailhandel

Regionale en lokale afspraken detailhandel
Het voorstel om te besluiten:
- De structuurvisie detailhandel en horeca Rucphen, vastgesteld 02042009, te herbevestigen als beleids- en toetsingskader voor detailhandel- en horecaontwikkelingen
- Het afsprakenkader detailhandelsontwikkelingen West-Brabant vast te stellen en als aanvullend beleids- en toetsingskader voor detailhandelsontwikkelingen te hanteren.

Vragen PVV:
- Zijn alle ondernemersverenigingen op de hoogte gesteld van de afsprakenkaders West-Brabant?
- Hebben de alle ondernemers, via de verenigingen, inspraak kunnen hebben in het opstellen hiervan? Zijn ze op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen?
- Zo ja, wat was hun reactie?
- Zo nee, waarom zijn de ondernemers er niet bij betrokken?
- Zou het niet zinvol zijn om een visie, die al bijna 10 jaar oud is, eens tegen het licht te houden en te kijken of er nog aanpassingen nodig zijn en kijken hoe naar de toekomst invulling gegeven kan worden aan het geheel en dit in overleg met de lokale ondernemers?
- Stellen we het regionale beleid hoger dan het lokale beleid en luisteren we daardoor niet meer voldoende naar onze eigen lokale ondernemers?
- Kan de aansprakelijk wethouder aangeven waarom bovenstaande nooit is besproken met de ondernemersverenigingen terwijl er wel periodiek overleg is en de agenda wordt bepaald en besproken?
Brigitte Clercx, PVV