AMENDEMENT OZB verhoging

AMENDEMENT
OZB verhoging
3 juli 2018


De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 3 juli 2018,
ter behandeling van agendapunt 8 Kadernota 2019;
constaterende
• dat alle partijen in de raad hooguit een beperkte stijging willen van de OZB, zoals vastgelegd in de Raadsagenda;
overwegende
• dat de OZB niet verhoogd moet worden, omdat de rekening niet gelegd moet worden bij de inwoners;
• dat het verhogen van de OZB met 2% (de bovengrens van de afspraak uit het coalitieakkoord) terwijl de inkt van het coalitieakkoord nauwelijks droog is, leidt tot weer een extra last voor onze inwoners die hier de dupe van worden;
stelt voor:
• beslispunt 1 te wijzigen in:
“de kadernota 2019 vast te stellen als basis voor de programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2022, met dien verstande dat de daarin opgenomen stijging van de OZB niet wordt doorgevoerd”