MOTIE EXTRA BOA-INZET

MOTIE
EXTRA BOA-INZET
3 juli 2018


De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 3 juli 2018,
behandelend agendapunt 8 Kadernota;
overwegende dat:
• tot 2019 middelen beschikbaar gesteld zijn om het middenniveau qua handhaving te realiseren door meer capaciteit beschikbaar te stellen voor toezicht- en handhavende taken;
• het streven erop gericht is het middenniveau ná 2019 structureel te handhaven en met 0,7 fte te verhogen
is van mening dat:
• voor de leefbaarheid in alle kernen en toenemende taken van de BOA’s per direct extra middelen beschikbaar moeten komen om toezicht- en handhavingstaken uit te breiden;
verzoekt het college:
• de formatie voor de toezicht- en handhavende taken zo spoedig mogelijk uit te breiden en niet te wachten tot 2019
• de financiële consequenties in de tweede bestuursrapportage te verwerken t.l.v. het begrotingssaldo 2018
en gaat over tot de orde van de dag.