SCHRIFTELIJKE VRAAG (art. 42 RvO) Openbaarheid

SCHRIFTELIJKE VRAAG (art. 42 RvO)

Onderwerp:Openbaarheid commissie-en raadsvergaderingen tijdens Coronacrisis”Datum indiening vraag:25 mei2020

Vraag gesteld door:PVV-fractie, B.ClercxDe PVV-fractie verzoekt gezien de urgentie van deze vragen om schriftelijke beantwoordingvóór 29 mei 2020. InleidingOp 9 april 2020 is de Tijdelijke Wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba(hierna aangeduid als Spoedwet)in werking getreden. Net als in de Gemeentewet dienen ook vergaderingen onder deze Spoedwet openbaar te zijn,en daarmee dus ook voor iedereenlive(met beeld en geluid)te volgen. De PVV Rucphen heeft meerdere malen vragen gesteld over de openbaarheid van Raads-en Commissievergaderingenin onze gemeente tijdens Coronacrisis. DePVV heeft op die vragen geen ter zakeantwoorden gekregen. Zo heeftde PVV op 5 april 2020 middels technische vragen geïnformeerdof alle benodigde faciliteitenvoorlivestreamvan vergaderingen (geluid én beeld), aanwezig zijn. Dereactie op deze vragenheeft de PVV Rucphen op 17 april ontvangen1Op 6 mei 2020 heeft een digitale proefvergadering plaatsgevonden, waarde PVV opnieuw de betreffende vragen heeft gesteld. Devoorzitter van de vergadering heeft hier toegezegd dat er uitgezocht gaat worden hoe het zit,een antwoord zou volgen. Er is tot op hedengeen reactie geweest.In de uitnodiging commissie economie ruimtelijke ordening en milieu 3 juni 2020 wordt vermelddat de vergadering digitaal zal plaatsvinden. De vergadering zal na een aantal dagen terug te luisteren zijn via het raadsinformatiesysteem.Naar aanleiding hiervan heeft de PVVde volgende vragen:1Digitaal vergaderenDoor de opgelegde social distancingis het niet mogelijk om met grote groepen bij elkaar te komen. Dit heeft ook consequenties voor de bijeenkomsten van de commissies en de raad helaas. Daar komt nog bij dat digitale besluitvorming door de gemeenteraad juridisch binnenkort pas mogelijk is. Dergelijke situaties vergen creatieve oplossingen waarbij het uitdrukkelijk niet de bedoeling is om besluiten buiten de raad om te nemen. Dit is wettelijk ook niet toegestaan. Op Rijksniveau wordt er gewerkt aan de invoering van een wet die digitale besluitvorming door de gemeenteraad mogelijk maakt. Daarnaast onderzoekt de griffie de mogelijkheden om de geplande bijeenkomsten van commissies en raad door te laten gaan met inachtneming van de eisen met betrekking tot openbaarheid en mogelijkheden tot interruptie door de deelnemers. Wij vragen echter begrip voor de lastige omstandigheden waaronder een en ander dient plaats te vinden.

 

-2-VRAGEN:

1)Kan aangegeven worden waarom er geen antwoorden gegeven zijn op de vragen die de PVV bij herhaling gesteld heeft?

2)Klopt het dat er in de gemeente Rucphen alleen audio opnamen van de vergaderingen beschikbaar worden gesteld, ook bij digitale vergaderingen?

3)a. Zijn digitale Raadsvergaderingen vanaf heden live met beeld en geluid te volgen voor geïnteresseerden?

b. Zo nee, waarom niet?

c. Is het college net als de PVV van mening dat daarmee in strijd met de Spoedwet wordt gehandeld?

d. Zo nee, waarom niet?

4)a. Zijndigitalecommissievergaderingen vanaf heden live met beelden geluid te volgen voor geïnteresseerden?

b. Zo nee, waarom niet?

c. Is het college met de PVV van mening dat dit de transparantie richting onze inwoners niet ten goede komt?

d. Zo nee, waarom niet?5)a. Wordt in digitale Raadsvergaderingen gestemd conform de vereisten vande Spoedwet?

b. Kunt u dat onderbouwen?

c. Hoe verhoudt zich het ontbreken van beeld tot die vereisten van digitaal stemmen?

6)Bent u bereid om de Spoedwet na te leven, en dus ervoor te zorgen dat een digitale Raadsvergadering enkel dan doorgang vindt indien aan de vereisten zoals in artikel 2.3 van de Spoedwet vermeld, is voldaan? Zo nee, waarom niet?

7)Op welke wijze wilt uomgaan met de consequentie dat genomen besluiten in een vergadering die niet aan de vereisten van de Spoedwet voldoet, niet rechtsgeldig zijn?