MOTIE REFERENDUM VERORDENING

MOTIE
REFERENDUM VERORDENING
3 juli 2018


De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 3 juli 2018,
behandelend agendapunt 8 Kadernota;
constaterende:
• dat communicatie met onze inwoners een speerpunt is in de Raadsagenda, waarbij met name de participatie hoog in het vaandel staat;
overwegende:
• dat onze inwoners bij grote thema's een raadgevend referendum moeten kunnen organiseren om hun mening te kunnen geven;
• dat de raad bij grote thema's in de gelegenheid moet zijn via een raadplegend referendum de inwoners formeel te bevragen;
verzoekt het college:
• een raadsvoorstel voor een referendumverordening voor onze gemeente voor te bereiden waarin zowel een raadgevende als een raadplegende component is verwerkt
en gaat over tot de orde van de dag.