MOTIE SUBSIDIEREGISTER

MOTIE

 

SUBSIDIEREGISTER

 

6 November 2018

 

 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 6 november 2018,

behandelend agendapunt 13 Programmabegroting en meerjarenraming

 

 

constaterende:

  • Dat in onze Gemeente geen openbaar subsidieregister aanwezig is;

  • Dat daardoor niet inzichtelijk is welke organisaties subsidie ontvangen, in het kader waarvan , hoeveel, voor hoe lang;

  • Dat communicatie naar onze inwoners als speerpunt is opgenomen in onze Raadsagenda;

 

overwegende:

  • Dat onze inwoners recht hebben te weten aan welke organisaties (en hoeveel) de gemeente het belastinggeld geeft ter uitvoering van het gemeentelijke beleid;

  • Dat een transparante overheid een vanzelfsprekendheid dient te zijn;

 

Verzoekt het college/draagt het college op:

 

Een voldoende gedetailleerd en toegankelijk openbaar subsidieregister in te stellen en op de publieke gemeentelijke website te publiceren, en dat op regelmatige basis (bijvoorbeeld driemaal per jaar) te actualiseren.

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.