MOTIE Regeling BWB

Sturing op gemeenschappelijke regeling BWB
12 december 2018


De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 12 december 2018,
behandelend agendapunt 12:Zesde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
overwegende:
• dat het grip houden op gemeenschappelijke regelingen een terugkerend thema is bij veel gemeenteraden, waaronder onze raad;
• dat één van de instrumenten om sturing te geven aan deze regelingen is het uitbrengen van zienswijzen;
• dat de gemeenteraad van Bergen op Zoom een motie heeft aangenomen naar aanleiding van de 6e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
• dat dit is ingegeven door de wijziging van artikel 30 van de regeling;
• dat het nieuwe lid 9 van dat artikel regelt dat geen zienswijzeprocedure wordt doorlopen bij een begrotingswijziging indien het totaalbedrag van de bijdragen van de deelnemers gezamenlijk niet wijzigt;
• dat lid 10 van dat artikel regelt dat het Algemeen Bestuur van de BWB kan besluiten wel een zienswijzeprocedure te doorlopen als sprake is van een aanzienlijke wijziging van een bijdrage voor een deelnemer en deze deelnemer verzoekt om toepassing van de zienswijze procedure;
• dat dus onze raad, indien wij geconfronteerd zouden worden met een aanzienlijke wijziging van onze bijdrage, enkel een zienswijze kan uitbrengen nadat het AB heeft besloten om die mogelijkheid te bieden;
• dat de raad daarmee niet langer zelfstandig kan bijsturen bij een aanzienlijke wijziging van de gemeentelijke bijdrage aan de BWB;
is van mening:
• dat het wenselijk is om in overleg te treden met de overige deelnemers over het waarborgen van de positie van de individuele raden;
• dat het verzoek in de motie van de gemeenteraad van Bergen op Zoom daarom navolging verdient;
verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
• op korte termijn in overleg te treden met de besturen van het Waterschap Brabantse
Delta en de gemeenten, die deelnemen aan de GR BWB met als doel: het waarborgen
van de effectieve inzet van sturingsinstrumenten van de gemeenteraad,