Motie openbare toiletten

MOTIE

 

ZICHTBAARHEID OPENGESTELDE TOILETTEN

 

18 SEPTEMBER 2019

 

 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 18 september 2019,

behandelend agendapunt 19 moties over niet op de agenda opgenomen onderwerpen,

 

overwegende:

 • dat Rucphen geen toilettenbeleid heeft, waarin zichtbaar is waar men gebruik kan maken van een opengesteld toilet;

 • de landelijke Maag-lever-darmstichting en de Continentie Stichting Nederland de politiek aandacht vragen voor het belang van opengestelde toiletten voor mensen met continentieproblemen en oproepen om opengestelde toiletten zichtbaar te maken in haar eigen gemeente via de HogeNood-app;

 

is van mening:

 • dat inwoners en bezoekers met buikziekten of incontinentieproblemen gestimuleerd worden onze dorpen te bezoeken als zij zouden weten dat snel een toilet bereikt kan worden indien de nood hoog is;

 • dat, voor zover er al opengestelde toiletten zijn, dit niet zichtbaar of te raadplegen is;

 • dat, met het oog op de toekomst, dit een belemmering kan zijn voor bezoekers van onze gemeente;

 • dat het wenselijk is om in de kernen van Rucphen elke 500 meter een opengesteld toilet te realiseren, zodat binnen 5 minuten een toilet bereikt kan worden indien de nood hoog is en daarbij het paniekgevoel voorkomen kan worden;

 • dat een eerste stap zou zijn om de toiletten open te stellen van het maatschappelijk vastgoed van onze gemeente;

 • dat dit aangevuld kan worden met de inzet van bereidwillige ondernemers;

 • dat de opengestelde toiletten zichtbaar gemaakt zouden moeten worden via stickers op de deur en via de landelijke HogeNood-app in de vorm van een plattegrond van onze gemeente;

 

verzoekt het college:

 1. de mogelijkheden te onderzoeken om:

 1. in de kernen van Rucphen elke 500 meter een opengesteld toilet te realiseren en

 2. deze zichtbaar te maken door stickers en via een app;

 1. de eventuele financiële gevolgen en risico’s van bovenstaande in kaart te brengen en hiervoor een voorstel (zo nodig met dekkingsvoorstel) aan de raad voor te leggen in januari 2020

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Naam raadslid (fractie): handtekening:

 

Brigitte Clercx PVV