MOTIE Toewijzing sociale huurwoningen

 

 13 november 2019

 

 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 13 november 2019,

behandelend agendapunt 6 Programmabegroting 2020

 

constaterende:

  • dat in het Coalitieakkoord 2018-2022 afgesproken is dat met Thuisvester aanvullende afspraken gemaakt worden aangaande het met voorrang aanbieden/toewijzen van sociale huurwoningen aan mensen met lokale binding;

  • dat in onze Gemeente teveel inwoners te lang op wachtlijsten staan voor toewijzing woningen;

  • dat mensen van buitenaf onze gemeente voorrang krijgen;

  • dat jongeren genoodzaakt zijn onze gemeente te verlaten;

 

overwegende:

  • dat onze éigen inwoners voorrang zouden moeten hebben om in onze gemeente een woning te krijgen;

  • dat tot op heden niets is bereikt ten aanzien van deze ambitie

 

draagt het college op:

 

  • direct bindende afspraken met Thuisvester te maken zodat onze eigen inwoners voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Naam raadslid (fractie): handtekening:

 

Brigitte Clercx PVV