MOTIE Subsidieregister

13 november 2019

 

 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 13 november 2019,

behandelend agendapunt 6 Programmabegroting

 

constaterende:

  • dat in onze gemeente geen openbaar subsidieregister aanwezig is;

  • dat daardoor niet inzichtelijk is welke organisaties subsidie ontvangen, in het kader waarvan, hoeveel, voor hoe lang;

  • dat communicatie naar onze inwoners als speerpunt is opgenomen in onze Raadsagenda;

 

overwegende:

  • dat onze inwoners recht hebben te weten aan welke organisaties (en hoeveel) de gemeente het belastinggeld geeft ter uitvoering van het gemeentelijke beleid;

  • dat een transparante overheid een vanzelfsprekendheid dient te zijn;

 

draagt het college op:

 

  • een voldoende gedetailleerd en toegankelijk openbaar subsidieregister in te stellen en op de publieke gemeentelijke website te publiceren en dat register op regelmatige basis (bijvoorbeeld driemaal per jaar) te actualiseren

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Naam raadslid (fractie): handtekening:

 

Brigitte Clercx PVV