Woonvissie

Woonvisie

 

Voorzitter de nieuwe woonvisie ligt voor ons. PVV heeft meteen vragen gesteld , want wat verwarring….het concept 13 september (2019-2023) is voorgelegd bij de bewonersinspraak en wij hebben nu een concept 2020-2024. Wat de PVV stoort is dat er verschillende punten/onderwerpen veranderd, weggelaten of toegevoegd en onderdelen dus onzichtbaar voor onze inwoners op het moment van inspraak.

 

De verantwoordelijkheid voor het woonbeleid ligt nog steeds bij de gemeente en kunnen middels een huisvestingsverordening ingrijpen in de woonruimteverdeling en samenstelling van de woningvoorraad. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden, maar pas in 2020 dus na vaststelling van deze woonvisie. De PVV heeft in verleden daar al om gevraagd en werd steeds afgehouden door de wethouder. Prestatieafspraken bevatten geen elementen op het gebied van woonruimteverdeling.

 

In het Coalitieakkoord 2018-2022 RVP-VVD-CDA wordt gesteld dat er afspraken met Thuisvester worden gemaakt aangaande het met voorrang aanbieden/toewijzen van sociale huurwoningen aan mensen met een lokale binding.

Nu in de woonvisie wordt het anders gesteld: gaan wij bezien of er noodzaak bestaat voor aanvullende afspraken aangaande het aanbieden/toewijzen van soc huurwoningen aan mensen met lokale binding

De PVV Rucphen vindt het onaanvaardbaar dat nu na anderhalf jaar nog geen resultaten zijn bereikt als het gaat om met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan onze éigen inwoners.

Opvallende punten in de visie zijn de toewijzing van woningen aan arbeidsmigranten en statushouders en zijn PVV een doorn in het oog. Er wordt zelfs gesproken extra aandacht, urgentie en voorrang. Bewoning op industrieterrein Nijverhei onderzoeken, in hotel de Kwast zitten er al terwijl het bestemmingsplan dat niet toelaat. Illegale bewoning op camping- en chaletparken. Er kan nu al niet eens gehandhaafd worden op verschillende locaties! Aantallen onduidelijk. Geen draagvlak inwoners en toch doordrammen. De PVV begrijpt dat de in de versie van sept de unique selling points van het wonen in de gemeente Rucphen nu niet meer terug te vinden zijn in de visie. De hoos statushouders die door de provincie opgedrongen worden ontwrichten onze samenleving en islamisering is een feit. Werken, integreren gebeurt niet en wij belastingbetalers worden leeggeplukt. Kan de wethouder dit uitleggen aan eigen inwoners?

Ook missen wij de starters in het verhaal (tot 25 jaar). Er is onvrede systeem KlikvoorWonen en de informatiebijeenkomsten lossen het tekort en de wachtlijsten niet op. De verkoop van woningen door Thuisvester stagneert door o.a. huisvesting statushouders en spoedzoekers. Instroom naar een sociale huurwoning van buiten de gemeente is toegenomen tot 62%. Thuisvester is nog bezig met het formuleren van haar doorstroombeleid, wanneer verwacht de wethouder de stukken?

Voorzitter. De PVV zal het voor nu niet langer maken en zullen in de raadsvergadering erop terugkomen.

Tot zover.