SPREEKTEKST KADERNOTA

Voorzitter
De PVV heeft de Kadernota met belangstelling gelezen. Er blijven toch een aantal belangrijke vragen over die behoefte hebben aan een antwoord of zelfs een aanpassing.
In de Raadsagenda spreken alle partijen zich uit om de OZB zo weinig als mogelijk te verhogen.
Daarom bevreemdt het de PVV dat in de Kadernota nu al gelijk het hoogste percentage zoals genoemd in het coalitieakkoord voor de komende jaren gehanteerd gaat worden.
De PVV wil de OZB helemaal niet verhogen. Wij vinden dat je de rekening van dwalingen van het college of uit het verleden niet mag wegleggen op het bordje van de belastingbetaler.
Onze inwoners mógen niet de dupe worden, bijvoorbeeld omdat de gemeente te ver is gegaan met de opzet van diverse projecten.
Onze inwoners mógen niet de dupe worden omdat onze gemeente niet voldoende geld opzij gelegd heeft voor onderhoud of grote vervangingen. En voorzitter, onze inwoners mógen niet de dupe worden van hoge bijdrages aan evenementen door het college, zoals bijvoorbeeld het veldrijden. Zijn daar nou echt geen sponsoren voor te vinden?
Wat de PVV betreft dus géén verhoging van de OZB. Wij dienen hiervoor een amendement in.
Meer BOA’s
Het blijkt dat bij het goed en verantwoord uitvoeren van de opgelegde taken, de BOA’s mankracht te kort komen.
Voorbeelden hiervan zijn bijv het niet kunnen voorkomen van illegaal dumpen van afval en onvoldoende kunnen controleren van leegstaande gebouwen in het buitengebied.
In de kadernota 2019 is hier maar deels op ingespeeld. De PVV vindt dat de extra capaciteit te lang op zich laat wachten en daarom willen we een motie indienen om de capaciteit reeds eerder te verhogen.
Veiligheid is een speerpunt, goede handhaving is daarbij volgens de PVV Rucphen essentieel en
daarom is voldoende mankracht noodzakelijk.
De PVV wil een motie indienen en als de raad hier vandaag positief over oordeelt kan dit zo snel mogelijk in gang gezet worden.
Nederlandse vlag in raadszaal.
De PVV hecht grote waarde aan uitstraling van onze nationale vlag én de gemeentevlag en zouden daarom graag zien dat in navolging van de Tweede Kamer , Provinciale statenzalen en vele raadszalen in het land ook in onze raadszaal de Nederlandse vlag gehangen gaan worden. Uiteraard hoort de gemeente vlag ernaast te hangen.
Wij vinden dat we trots moeten zijn op ons land en onze gemeente en dat wij dat ook uit moeten stralen.
Daarom dient de PVV hiervoor een motie in.
Woonvisie
De PVV Rucphen vindt de voorrang van onze eigen inwoners bij de toewijzing van sociale huurwoningen in de gemeente Rucphen een belangrijke prioriteit
Te lang bereiken ons de berichten van ontevreden inwoners, omtrent de veel te lange wachttijden die door de Thuisvester gehanteerd worden.
Kan het college ons toezeggen dat de voorrang voor onze éigen inwoners bij de toewijzing van sociale huurwoningen voor uw college de allerhoogste prioriteit heeft, en dat het college zich maximaal inspant om te zorgen dat dit direct na de zomer geregeld is?
Referendumverordening
In het coalitieakkoord is de communicatie met onze inwoners als speerpunt bovenaan gezet, waarbij de participatie hoog in het vaandel staat.
Toch straalt het coalitieakkoord volgens de PVV teveel enkel het goed communiceren náár de inwoners uit, in plaats van communiceren mét de inwoners.
Voorzitter, zoals in het coalitieakkoord is verwoord is niet genoeg volgens de PVV.
We moeten ten eerste luisteren naar onze inwoners en hen betrekken bij de voorbereiding van plannen en beleid. Dat kan bijvoorbeeld door de inwoners uit te nodigen om ideeën in te brengen bij bepaalde thema’s, maar ook door proactief de wijk in te gaan of klankbordgroepen voor inwoners te organiseren. Met mini enquetes kan de inwoners naar hun mening worden gevraagd als het om relatief overzichtelijke thema’s gaat.
Daarnaast voorzitter, moeten zowel de Raad als de inwoners een instrument hebben om bij grote kwesties te meten wat onze inwoners willen.
Voor de raad zou een raadplegend referendum een middel zijn om de inwoners officieel te bevragen bij majeure onderwerpen.
Daarnaast kun je de inwoners voor die grote thema’s de mogelijkheid geven om zelf een raadgevend referendum te organiseren.
Dit alles kan je regelen met een referendumverordening. De PVV wil graag een motie indienen die het college vraagt om een voorstel voor een dergelijke referendumverordening uit te werken