BETOOG PROGRAMMABEGROTING 2020

Voorzitter.

De Programmabegroting 2020 ligt voor ons. Wij danken alle ambtenaren voor de inspanningen en het beantwoorden van vragen.

De PVV heeft echter zorgen om verschillende belangrijke items, en er resten nog wat vragen.

 

Voorzitter.

Sociaal Domein. In het Coalitieakkoord 2018-2022 zijn afspraken gemaakt en de vrijval uit de reserve SD werd teruggestort in deze reserve.

Nu ligt er een raadsbesluit voor om 2 milj te laten vrijvallen uit de risicoreserve SD ten gunste van de algemene reserve en vervolgens mede over te hevelen naar de reserve dekking kapitaallasten (voor de bekostiging van afschrijvingslasten).

Al lange tijd, en nu ook bevestigd in het Kurtosis onderzoek, blijkt dat de zorgkosten enorm oplopen en ook de druk op het personeel is enorm. De wethouder heeft meerdere keren vermeld in het verleden dat zij zorgen heeft over de bekostiging van de oplopende zorgvraag en dat er nog geen goed zicht is op wat er nog komen gaat.

Kan de wethouder bevestigen dat van deze vrijgevallen gelden uit SD geen cent gaat naar andere doelen, projecten dan alleen zorg waarvoor het bedoeld is?

Voorzitter. De PVV is fel tegenstander van het beleid om zorggeld een andere bestemming te geven.

En bij de start van deze coalitieperiode hebben álle partijen zich uitgesproken om geld van het SD alleen in te zetten voor het SD.

 

BOA’s Voorzitter, het afgelopen jaar is de werkdruk op BOA’s enorm toegenomen. Meer taken, het werkgebied uitgebreid en administratieve taken vragen extra tijd. De BOA kan niet overal tegelijk zijn. Zowel de burgemeester alsook diverse collega’s hebben meerdere malen aangegeven dat het drukker wordt en er een tekort aan BOA’s is om alle taken goed te kunnen uitvoeren.

Net als vorig jaar dienen wij dan ook opnieuw een motie in voor meer capaciteit.

 

IHP De PVV is blij met het feit dat de gemeente waarde hecht aan goede huisvesting van onze schoolgaande jongeren. Naast de kwaliteit van de educatie moet ook de omgeving waar ze onderwijs krijgen goed zijn. Wel maakt de PVV zich daarbij grote zorgen over de financiën. We zien helaas nog erg weinig terug , in de begroting om de ambities en wensen die in het IHP staan te kunnen verwezenlijken. Het is maar zeer de vraag hoe de meerjarenbegroting er uitziet mét plannen voor de scholen erin.

 

Schoolzwemmen het welzijn en de gezondheid van onze schoolkinderen zijn erg belangrijk. Kinderen bewegen te weinig. De PVV zou graag het schoolzwemmen weer ingevoerd zien worden. We zouden graag zien dat het college de mogelijkheden om dat te realiseren onderzoekt. We dienen graag een motie Onderzoek invoeren schoolzwemmen in.

 

Woonvisie In december staat de Woonvisie op de agenda. Een heel belangrijk punt willen we nu behandelen. Ondanks de mooie woorden van de wethouder hebben we nog geen enkel resultaat gezien als het gaat om het toewijzen van sociale huurwoningen aan onze éigen inwoners. Wanneer gaan we nu eens echt opkomen voor onze inwoners? Het volk schreeuwt om actie: op social media, markten, buurthuizen. Statushouders en arbeidsmigranten stromen toe waardoor woningen bezet raken en onze eigen inwoners in de kou staan. Maar dit lijkt helaas aan onze wethouder voorbij te gaan. Wanneer komt er actie?

Wij dienen dan ook een motie Toewijzing sociale huurwoningen in.

 

Subsidieregister Voorzitter, onze gemeente heeft nog steeds géén openbaar subsidieregister. Hoe is het mogelijk, terwijl het coalitieakkoord opent met de woorden “het verbeteren van de communicatie naar onze inwoners en bedrijven is een belangrijk speerpunt” en ook in onze Raadsagenda de communicatie het eerstgenoemde punt is, dat tegelijkertijd niet bekend mag zijn aan wie hoeveel gemeentelijke subsidies worden verstrekt.

Voorzitter de PVV pleitte reeds eerder voor een openbaar subsidieregister. Reeds vele provincies en gemeentes hebben dit, en gezien Raadsagenda én coalitieakkoord verdient ook Rucphen dit. Wij dienen daarom een motie in en rekenen op steun van zowel college als Raad.

 

“Sinterklaasmiddag bij jouw bieb! 20 november 14-15 uur en natuurlijk zal er een roetveeg Piet aanwezig zijn”.

De bibliotheek krijgt een subsidie van bijna 460.000,- euro en duwt zo met gesubsidieerd geld een roetveeg Piet door de strot. Hier in ons gemeentehuis.

Wij als PVV Rucphen staan voor het behoud van onze cultuur en tradities. Zwarte Piet is zwart en blijft zwart.

Wij vinden het schandalig dat dit kan gebeuren. Is het college het eens met de PVV dat wij trots moeten zijn op onze cultuur en die behouden moet blijven? is het college met ons eens dat Zwarte Piet zwart moet blijven? Wij dienen een motie Alléén subsidie voor Zwarte Piet.

 

Communicatie Een ander punt wat betreft die de communicatie. De gemeente vindt zelf dat dit erg goed gaat, toch blijkt in de praktijk dat niet alles in juiste volgorde verloopt, onze inwoners voelen zich niet altijd gehoord. Dat is een signaal. Wij vragen opnieuw aandacht hiervoor. Inwoners hebben recht op een open en transparante communicatie. Ook voldoende inspraak inwoners is belangrijk. De kloof tussen politiek en inwoners moet kleiner worden en de taal waarin gesproken wordt moet aansluiten op de doelgroep die men wil bereiken.

Daarnaast vindt de PVV dat het niet kan dat raadsleden soms informatie/berichten van wethouders uit de krant moeten vernemen.

 

OV De nieuwe bushalten zijn een feit, de PVV heeft tegengestemd. Onaanvaardbaar dat er zo gesneden is op dit vlak en onze inwoners afhankelijk worden van alternatief vervoer of lange afstand moeten afleggen al voor ze bij een halte zijn. We zullen de ontwikkelingen en ervaringen volgen in de pilotperiode.

Tevens maakt de PVV zich zorgen om de veiligheid rondom de halten m.n. Vosdonkseweg. In beantwoording TV wordt aangegeven dat hier goed naar gekeken is bij de voorbereiding.

Voorzitter. De praktijk zal uitwijzen of er voldoende maatregelen zijn getroffen.

 

Tot zover.

 

Initiatiefplannen Partijhal Sint Willebrord

VZ.

De PVV heeft vragen gesteld over de naar buiten gekomen initiatiefplannen Partijhal te Sint Willebrord.

 

De omwonenden van de Partijhal te Sint Willebrord hebben een schrijven ontvangen voor een voorlichtingsavond in De Lanteern op 24 september 2019, waar de initiatiefplannen toegelicht gaan worden om een hotel te bouwen met een all-inclusive concept voor het huisvesten van onze werknemers.

 

VZ. He t bevreemd de PVV dat omwonenden een brief krijgen met de uitnodiging die niet ondertekend is met namen. Alles duister.

Na wat zoekwerk heeft de PVV namen kunnen achterhalen.

Het plan wat er ligt is volledig uitgewerkt en voorbereid. Bij navraag gemeente blijkt dat het college niet op de hoogte was van deze plannen.

Later werd gemeld dat er wel weer wat informatie was…. Maar niet precies wat.

 

Vz. Hoe kan dat? Was dit project nu wel of niet bekend bij de gemeente? Het verbaast de PVV dat de initiatiefnemers al zover zijn en de gemeente niet op de hoogte zou zijn?

 

VZ. Wat ons zorgen baart is dat bij mensen die de brief ontvingen ervan uit gaan dat er een hotel gaat komen, maar als je goed doorleest blijkt dat het een plek gaat worden voor werknemers/arbeidsmigranten.

Betoog RV Duurzaamheid

Voorzitter.

Het is zover…de Visie Duurzaamheid en Duurzaamheidsagenda staan op de raadsagenda van Rucphen en moet er snel doorheen gesluisd worden.

Wanneer we het over het klimaat hebben breekt er opeens een gekte los, bijna hysterisch te noemen, waarbij rationeel denken opeens los wordt gelaten. Het heeft alle schijn van een religie die het Nederlandse volk hevig verdeeld en tegen elkaar opzet. Je bent voor of je bent tegen. Een tussenweg lijkt er niet te zijn.

Wat betekent de Klimaatwet voor onze gemeente? Wat is het voorstel ?

 

 • Duurzaamheid implementeren in onze samenleving.

 • Uitvoeren wat wettelijk noodzakelijk is. Dus de vanuit Europese Unie, Den Haag, provincie en regionaal verplichte en opgedrongen maatregelen in het kader van de warmte- en energietransitie en door de linkse Klimaattafels bekokstoofd. Kritische geluiden waren niet welkom. Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau worden verslagen van de Klimaattafels en RES2030 niet openbaar gemaakt.

 • Stel dat er een klimaatverandering plaatsvindt….het klimaat is niet te veranderen!! Doet wat het doet. Met warme en koude periodes.

 • Eerste jaren intensief inzetten op het proces bewustwording ? zeg maar gerust indoctrinatie > eenzijdig informatie verstrekken en niet alle tegen argumenten benoemen. Foppen van inwoners en doen alsof ze inspraak hebben in het hele proces terwijl in de RES2030 alles al voorbewerkt is.

 • Ingrijpen in aangelegenheden zoals bestrating privé terrein. De gemeente bepaalt hoe u tuin er uit moet zien. Is dat met instemming van de in het verleden liberale VVD? Dat in bouwvergunningen in verleden soms 3 parkeerplaatsen op eigen terrein verplicht werden gesteld, zal de inwoner nu groen moeten aanleggen op eigen kosten uiteraard en de auto’s moeten parkeren op openbaar terrein. Een dergelijke houding van de overheid is zeer misplaatst in onze gemeente!

 • Het OV zo aanpassen dat de inwoners nu ver moeten lopen naar de paar bushalten die overblijven.

 • 1-Autobeleid en liever nog delen met buren….waar blijft het recht op privacy, zelfbeschikkingsrecht, autonomie… Voorzitter, zijn we opeens in Noord-Korea aanbeland?

 • Energietransitie. Het aanbieden van het regionaal bod hernieuwbare energie in 2019 aan de Provincie NB pakt ook de gemeente haar verantwoordelijkheid. Er wordt geen enkele energiebron uitgesloten…dat is dus heel duidelijk, niet aan inwoners voorgelegd . We gaan het zo doen.

 • Bestemmingsplannen buitengebied ineens veranderen. Je hebt dus te maken met een onbetrouwbare overheid die het oor wel zeer laat hangen naar de Provinciale en dus indirect ook naar de pijpen van Brussel danst. Waar geen windmolens zouden komen nu aanpassen zodat het wel mogelijk is. Dus heroverwegen. Alles kan ineens gebeuren en snel ook. Landschapsvervuilers als ontvangst erehaag voor toeristen die onze groene gemeente binnenrijden….lawaai, slagschaduw, insekten-, vleermuizen en vogelsterfte, verkoopproblemen huizen en een gigantisch milieuprobleem in toekomst. Dan hebben we nog niet genoemd de 0,00000001 graad effect die ALLE beleidsinspanningen van Nederland aan klimaatwinst zullen opleveren met als heel zeker effect een geplunderde portemonnee van de burgers.

 • Waar koeien in de wei stonden zonnepanelen plaatsen, nou nou, dat is groen. Hoop maar vurig dat de zonnepanelen geen cadmium gaan lekken, regelrecht de bodem in.

 • In de Duurzaamheidsagenda al de verplichte activiteiten uitvoeren van het Regeer- Klimaatakkoord en wetgeving.

 • Belastingen verhogen want voor de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda is heel veel geld nodig! We hebben nu slechts ramingen en geen onderbouwing. Nu al extra geld nodig en dan volgen de komende jaren nog. Kortom inwoners op kosten jagen.

 • Eind 2019 Bod hernieuwbare energie voorleggen en (als nog veel onduidelijk is) moet beschreven zijn welke bijdrage onze gemeente levert. In 2021 Warmteplan voorleggen.

 • Externe (technische) deskundigheid inhuren, veel overleg met regio is een must voor het opstellen van de documenten! Dit alles kost heel veel geld. Hoe is het gesteld met de onafhankelijkheid van de experts?

 • Werkgroep Duurzaamheid opstellen.

 

Eenzijdige informatie naar onze inwoners, de rekening die betaald moet worden door onze inwoners (de benadeelden), de eigenaren/profiteurs van de windmolen- en zonneparken (de subsidieslurpers) , leefbaarheid en zicht achteruitgang, betutteling bestuurders en buitenspel zetten van tegenstanders, is dat het proces van bewustwording wat het college bedoeld? Of gaat het dit college alleen om het beste jongetje van de klas te zijn over de rug van onze inwoners? En doen alsof onze inwoners mogen meepraten?

Het milieu wordt er wereldwijd niet beter van, en het klimaat ook niet!

 

PVV Rucphen kan niet instemmen met het raadsvoorstel dat voorligt.

 

Wijziging woonplaatsnaam en voorgenomen wijziging bebouwde kom St.Willebrord

Wijziging woonplaatsnaam en voorgenomen wijziging bebouwde kom St.Willebrord

 


Voorzitter.


De PVV heeft TV gesteld betreffende wijziging woonplaatsnaam en voorgenomen wijziging bebouwde kom St.Willebrord.
Dank voor de uitgebreide beantwoording.
Als belangrijk argument stelt u dat er is sprake van een stevige intensivering van de woonbebouwing, 7 woningen en er ontstaat een lint die er voorheen niet was.
Daarnaast is infrastructuur in het kader van de realisering ontsluitingsstructuur Rucphen een reden.
Het betreft hier besluitvorming op het gebied van de wegenverkeerswetgeving (niet wet ruimtelijke ordening).
De gemeente is van mening dat algemeen belang zwaarder weegt dan de persoonlijke belangen.
In 2012 is met verkeersdeskundigenbureau Rho en gemeente gekeken naar verkeersveiligheid en goed bevonden.
Er komen vooralsnog geen trottoirs omdat noodzaak niet is aangetoond.
Er zouden 8 a 9 extra OV-lichtmasten moeten worden geplaatst.
Voorzitter.
De PVV heeft zorgen over de verkeersveiligheid, in 2012 is er voor het laatst gekeken naar de verkeersveiligheid.
Er zal geen trottoir aangelegd worden, is er geen voldoende verlichting en asfalt nodigt uit tot harder rijden.
Is het mogelijk dat er opnieuw gekeken wordt naar de verkeersveiligheid i.p.v. aanhouden advies 2012?
De extra verlichting wordt niet aangebracht omdat er geen budget voor is en trottoirs zijn niet noodzakelijk of is hier ook geen budget voor?
Is voor het college veiligheid niet het allerbelangrijkste?


Brigitte Clercx, PVV

Boerkaverbod

Boerkaverbod

 

Voorzitter.

De PVV heeft vragen gesteld betreffende gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding op 22 juli j.l..

 

Dank voor de beantwoording al was die erg laat bij onze fractie binnen ( 22/8).

Er blijven voor de PVV echter nog onduidelijkheden en onze inwoners hebben recht op duidelijkheid en te weten hoe de gemeente de wet handhaaft.

 

Op de vraag of de BM voornemens is de wet te gaan handhaven wordt aangegeven dat de wettelijke bepalingen inzake het verbod op gezichtsbedekkende kleding worden gerespecteerd en waar nodig gehandhaafd. Wat is waar nodig? Toch wat de wet aangeeft zoals OV, gebouwen onderwijs, zorg en overheid? Helderder kunnen we het niet maken!

 

VZ. Het is duidelijk dat de politie-eenheid Zeeland West-Brabant de handhavende instantie is.

De BM geeft aan dat in het intergemeentelijk driehoeksoverleg aandacht gevraagd KAN worden.

Is hier vooraf dan geen overleg over geweest?

Is de BM bereidt om nu daadwerkelijk aandacht hiervoor te vragen en kan de BM aangeven op welke termijn dit gaat gebeuren? Graag vernemen wij hoe de reactie is van overigen in het driehoeksoverleg.

 

Instructies en afspraken aan ambtenaren en instellingen die het betreft.

De BM geeft aan zich te beperken tot het gemeentehuis.

Kan de BM aangeven waarom en zijn er wel gesprekken en instructies gegeven aan instanties die het betreft (OV, gebouwen onderwijs, zorg en overheid). Allen vallen onder de regie van de BM.

Is bij de BM bekend hoe gedacht wordt en welke opstelling de betreffende instellingen hebben?

Graag vernemen wij die.

 

De PVV is van mening dat het onvoorstelbaar is dat de wet overtreden kan worden en er niet gehandhaafd wordt. Dit werkt islamisering in de hand. Wat moeten we als de overheid niet handhaaft en de wet niet serieus neemt en toepast?

 

VZ. De belangrijkste vraag > gaat de BM het boerkaverbod handhaven, in de hele gemeente en niet alleen op het gemeentehuis?

 

Tot zover.