Boerkaverbod

Boerkaverbod

 

Voorzitter.

De PVV heeft vragen gesteld betreffende gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding op 22 juli j.l..

 

Dank voor de beantwoording al was die erg laat bij onze fractie binnen ( 22/8).

Er blijven voor de PVV echter nog onduidelijkheden en onze inwoners hebben recht op duidelijkheid en te weten hoe de gemeente de wet handhaaft.

 

Op de vraag of de BM voornemens is de wet te gaan handhaven wordt aangegeven dat de wettelijke bepalingen inzake het verbod op gezichtsbedekkende kleding worden gerespecteerd en waar nodig gehandhaafd. Wat is waar nodig? Toch wat de wet aangeeft zoals OV, gebouwen onderwijs, zorg en overheid? Helderder kunnen we het niet maken!

 

VZ. Het is duidelijk dat de politie-eenheid Zeeland West-Brabant de handhavende instantie is.

De BM geeft aan dat in het intergemeentelijk driehoeksoverleg aandacht gevraagd KAN worden.

Is hier vooraf dan geen overleg over geweest?

Is de BM bereidt om nu daadwerkelijk aandacht hiervoor te vragen en kan de BM aangeven op welke termijn dit gaat gebeuren? Graag vernemen wij hoe de reactie is van overigen in het driehoeksoverleg.

 

Instructies en afspraken aan ambtenaren en instellingen die het betreft.

De BM geeft aan zich te beperken tot het gemeentehuis.

Kan de BM aangeven waarom en zijn er wel gesprekken en instructies gegeven aan instanties die het betreft (OV, gebouwen onderwijs, zorg en overheid). Allen vallen onder de regie van de BM.

Is bij de BM bekend hoe gedacht wordt en welke opstelling de betreffende instellingen hebben?

Graag vernemen wij die.

 

De PVV is van mening dat het onvoorstelbaar is dat de wet overtreden kan worden en er niet gehandhaafd wordt. Dit werkt islamisering in de hand. Wat moeten we als de overheid niet handhaaft en de wet niet serieus neemt en toepast?

 

VZ. De belangrijkste vraag > gaat de BM het boerkaverbod handhaven, in de hele gemeente en niet alleen op het gemeentehuis?

 

Tot zover.

 

Betoog RV Duurzaamheid

Voorzitter.

Het is zover…de Visie Duurzaamheid en Duurzaamheidsagenda staan op de raadsagenda van Rucphen en moet er snel doorheen gesluisd worden.

Wanneer we het over het klimaat hebben breekt er opeens een gekte los, bijna hysterisch te noemen, waarbij rationeel denken opeens los wordt gelaten. Het heeft alle schijn van een religie die het Nederlandse volk hevig verdeeld en tegen elkaar opzet. Je bent voor of je bent tegen. Een tussenweg lijkt er niet te zijn.

Wat betekent de Klimaatwet voor onze gemeente? Wat is het voorstel ?

 

 • Duurzaamheid implementeren in onze samenleving.

 • Uitvoeren wat wettelijk noodzakelijk is. Dus de vanuit Europese Unie, Den Haag, provincie en regionaal verplichte en opgedrongen maatregelen in het kader van de warmte- en energietransitie en door de linkse Klimaattafels bekokstoofd. Kritische geluiden waren niet welkom. Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau worden verslagen van de Klimaattafels en RES2030 niet openbaar gemaakt.

 • Stel dat er een klimaatverandering plaatsvindt….het klimaat is niet te veranderen!! Doet wat het doet. Met warme en koude periodes.

 • Eerste jaren intensief inzetten op het proces bewustwording ? zeg maar gerust indoctrinatie > eenzijdig informatie verstrekken en niet alle tegen argumenten benoemen. Foppen van inwoners en doen alsof ze inspraak hebben in het hele proces terwijl in de RES2030 alles al voorbewerkt is.

 • Ingrijpen in aangelegenheden zoals bestrating privé terrein. De gemeente bepaalt hoe u tuin er uit moet zien. Is dat met instemming van de in het verleden liberale VVD? Dat in bouwvergunningen in verleden soms 3 parkeerplaatsen op eigen terrein verplicht werden gesteld, zal de inwoner nu groen moeten aanleggen op eigen kosten uiteraard en de auto’s moeten parkeren op openbaar terrein. Een dergelijke houding van de overheid is zeer misplaatst in onze gemeente!

 • Het OV zo aanpassen dat de inwoners nu ver moeten lopen naar de paar bushalten die overblijven.

 • 1-Autobeleid en liever nog delen met buren….waar blijft het recht op privacy, zelfbeschikkingsrecht, autonomie… Voorzitter, zijn we opeens in Noord-Korea aanbeland?

 • Energietransitie. Het aanbieden van het regionaal bod hernieuwbare energie in 2019 aan de Provincie NB pakt ook de gemeente haar verantwoordelijkheid. Er wordt geen enkele energiebron uitgesloten…dat is dus heel duidelijk, niet aan inwoners voorgelegd . We gaan het zo doen.

 • Bestemmingsplannen buitengebied ineens veranderen. Je hebt dus te maken met een onbetrouwbare overheid die het oor wel zeer laat hangen naar de Provinciale en dus indirect ook naar de pijpen van Brussel danst. Waar geen windmolens zouden komen nu aanpassen zodat het wel mogelijk is. Dus heroverwegen. Alles kan ineens gebeuren en snel ook. Landschapsvervuilers als ontvangst erehaag voor toeristen die onze groene gemeente binnenrijden….lawaai, slagschaduw, insekten-, vleermuizen en vogelsterfte, verkoopproblemen huizen en een gigantisch milieuprobleem in toekomst. Dan hebben we nog niet genoemd de 0,00000001 graad effect die ALLE beleidsinspanningen van Nederland aan klimaatwinst zullen opleveren met als heel zeker effect een geplunderde portemonnee van de burgers.

 • Waar koeien in de wei stonden zonnepanelen plaatsen, nou nou, dat is groen. Hoop maar vurig dat de zonnepanelen geen cadmium gaan lekken, regelrecht de bodem in.

 • In de Duurzaamheidsagenda al de verplichte activiteiten uitvoeren van het Regeer- Klimaatakkoord en wetgeving.

 • Belastingen verhogen want voor de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda is heel veel geld nodig! We hebben nu slechts ramingen en geen onderbouwing. Nu al extra geld nodig en dan volgen de komende jaren nog. Kortom inwoners op kosten jagen.

 • Eind 2019 Bod hernieuwbare energie voorleggen en (als nog veel onduidelijk is) moet beschreven zijn welke bijdrage onze gemeente levert. In 2021 Warmteplan voorleggen.

 • Externe (technische) deskundigheid inhuren, veel overleg met regio is een must voor het opstellen van de documenten! Dit alles kost heel veel geld. Hoe is het gesteld met de onafhankelijkheid van de experts?

 • Werkgroep Duurzaamheid opstellen.

 

Eenzijdige informatie naar onze inwoners, de rekening die betaald moet worden door onze inwoners (de benadeelden), de eigenaren/profiteurs van de windmolen- en zonneparken (de subsidieslurpers) , leefbaarheid en zicht achteruitgang, betutteling bestuurders en buitenspel zetten van tegenstanders, is dat het proces van bewustwording wat het college bedoeld? Of gaat het dit college alleen om het beste jongetje van de klas te zijn over de rug van onze inwoners? En doen alsof onze inwoners mogen meepraten?

Het milieu wordt er wereldwijd niet beter van, en het klimaat ook niet!

 

PVV Rucphen kan niet instemmen met het raadsvoorstel dat voorligt.

 

Aanvullend krediet herinrichting centrum Rucphen

Aanvullend krediet herinrichting centrum Rucphen


Voorzitter.


Onze TV m.b.t. aanvullend krediet herinrichting centrum Rucphen zijn inmiddels beantwoord. De PVV heeft toch nog wat vragen.
Ieder van ons heeft de brief gelezen van 21 februari 2019 betreffende dit dossier herinrichting centrum Rucphen.
Voorzitter.
De PVV vindt dat transparantie naar onze inwoners ontbreekt in dit dossier en onduidelijk is nog wat de uiteindelijke kosten worden voor dit hele plan.
Extra krediet dat nu gevraagd wordt, was dat niet eerder mee te nemen in het plan?
Waarom druppelsgewijs kredietaanvragen? En hoe vaak nog in dit dossier?


Brigitte Clercx, PVV

Wijziging GR Belastingsamenwerking West Brabant

Wijziging GR Belastingsamenwerking West Brabant
Voorzitter.
Zoals aangegeven in de CV ABM j.l. ondersteunt de PVV Rucphen de motie van Bergen op Zoom volledig en onderschrijft het belang van het waarborgen van de controlerende rol van de gemeenteraad.
Ook tijdens de programmabegroting heeft de PVV haar zorg uitgesproken en hier aandacht voor gevraagd.
Er is overigens door de VNG een onderzoek gedaan en hieruit blijkt dat er geen grip/invloed is op regionale samenwerking. Geen of nauwelijks overleg met collega raadsleden ( ook niet met raadsleden uit buurgemeenten)
Voorzitter.
Het is heel belangrijk om als raad grip en invloed te hebben op de GR. Bewaking inspraak raad!
Voorzitter.
De PVV zal samen met D66 dan ook een motie indienen.

Wijziging woonplaatsnaam en voorgenomen wijziging bebouwde kom St.Willebrord

Wijziging woonplaatsnaam en voorgenomen wijziging bebouwde kom St.Willebrord

 


Voorzitter.


De PVV heeft TV gesteld betreffende wijziging woonplaatsnaam en voorgenomen wijziging bebouwde kom St.Willebrord.
Dank voor de uitgebreide beantwoording.
Als belangrijk argument stelt u dat er is sprake van een stevige intensivering van de woonbebouwing, 7 woningen en er ontstaat een lint die er voorheen niet was.
Daarnaast is infrastructuur in het kader van de realisering ontsluitingsstructuur Rucphen een reden.
Het betreft hier besluitvorming op het gebied van de wegenverkeerswetgeving (niet wet ruimtelijke ordening).
De gemeente is van mening dat algemeen belang zwaarder weegt dan de persoonlijke belangen.
In 2012 is met verkeersdeskundigenbureau Rho en gemeente gekeken naar verkeersveiligheid en goed bevonden.
Er komen vooralsnog geen trottoirs omdat noodzaak niet is aangetoond.
Er zouden 8 a 9 extra OV-lichtmasten moeten worden geplaatst.
Voorzitter.
De PVV heeft zorgen over de verkeersveiligheid, in 2012 is er voor het laatst gekeken naar de verkeersveiligheid.
Er zal geen trottoir aangelegd worden, is er geen voldoende verlichting en asfalt nodigt uit tot harder rijden.
Is het mogelijk dat er opnieuw gekeken wordt naar de verkeersveiligheid i.p.v. aanhouden advies 2012?
De extra verlichting wordt niet aangebracht omdat er geen budget voor is en trottoirs zijn niet noodzakelijk of is hier ook geen budget voor?
Is voor het college veiligheid niet het allerbelangrijkste?


Brigitte Clercx, PVV