Betoog Buslijn 312 Rucphen

Voorzitter.
Allereerst willen wij als PVV Rucphen kenbaar maken dat het versoberen van Buslijn 312 ook bij de PVV absoluut geen voorkeur verdiend. De PVV betreurt dat zoveel inwoners de dupe zullen worden van de nieuwe route buslijn 312 en dat er nog geen zicht is op goed en betaalbaar alternatief vervoer.
Wel doet het ons deugd dat er met verschillende belanghebbenden partijen binnen de gemeente de plannen uitgebreid zijn besproken zoals vermeld in document Besprekingsverslag interviews en enquête Startdocument Visie Openbaar vervoer, en ook zij hun inbreng hebben kunnen geven al dan wel of niet gehonoreerd.
De PVV vindt het echter onbegrijpelijk dat er voor St-Willebrord en Sprundel met gezamenlijk 203 instappers per dag 1 gezamenlijke halte overblijft en dat er voor Rucphen met 144 instappers 4 haltes over blijven.
De PVV blijft van mening dat er door de verantwoordelijke wethouder veel te weinig is gedaan voor een hele grote groep inwoners om goed openbaar vervoer te behouden in alle kernen in de toekomst.
Het is te gemakkelijk om te zeggen dat de Provincie en Arriva hiervoor alleen verantwoordelijk zijn.
Financiële afwegingen zouden nooit alleen doorslaggevend mogen zijn en als uitgangspunt genomen worden bij een beslissing die zoveel mensen raakt.
De PVV vindt het van groot belang dat er komend voorjaar eerst naar meerdere vormen van goed en vooral betaalbaar alternatief vervoer wordt gekeken voor de inwoners van St Willebrord en Sprundel en vraagt of de wethouder nu wel zijn verantwoordelijkheid wil nemen in deze?
Voorzitter.
De PVV Rucphen kan dan ook niet instemmen met het raadsvoorstel.

Betoog plan Hofstede

Betoog plan Hofstede.

 

Voorzitter, Plan Hofstede.

Na in de commissie vergadering EROM van 24-10-2018 3 sprekers te hebben aangehoord die een zienswijze hadden ingediend heeft de PVV Rucphen de voors en tegens goed tegen elkaar afgewogen.

De PVV Rucphen heeft begrip voor de zorgen en zienswijzen die aangedragen zijn door omwonenden en inwoners uit onze gemeente. Plan Hofstede is een groot project en gaat ons allen aan.

Een aantal zienswijzen is gedeeltelijk gegrond en geeft aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Een van de sprekers gaf aan dat hij er zich bewust van was dat er geen levenslange garantie is dat hij uitkijk heeft op een weiland en bosrijke omgeving.

Goed was om te horen dat de Wethouder open staat om op constructieve wijze nog in gesprek te gaan met indieners van de zienswijze en mogelijk tot een oplossing te komen of aan bepaalde wensen te voldoen. Het betrekken van onze inwoners bij het maken van plannen vindt de PVV Rucphen erg belangrijk.

De daadwerkelijke groei van de gemeente Rucphen loopt achter en er dient daarom een inhaalslag te worden gemaakt om de gemeentelijk woningbouwopgave en aantallen conform de RRO afspraken te realiseren.

De PVV Rucphen vindt het erg belangrijk dat er voor alle doelgroepen woningen gebouwd gaan worden. Onze eigen mensen hebben behoefte en de wens om in onze gemeente een toekomst op te bouwen. De wachtlijsten zijn lang en de tijd dringt om voor onze eigen inwoners het tekort op de woningmarkt te verkleinen en uiteindelijk op te lossen.

Plan Hofstede geeft daar invulling aan. Woningen voor onze inwoners van jong tot oud. Een groot project in 2 fasen met veel mogelijkheden.

Voor onderhavig plan wordt er voorzien in maximaal 125 woningen waarvan tenminste 38 woningen in de sociale huursector, voor invulling van de huursector zou de PVV Rucphen graag zien dat er kritisch wordt gekeken naar toewijzing van deze woningen, en dat onze eigen inwoners hierin een voorrangspositie mogen genieten.

Daarnaast ook veel onzekerheden en vragen over de realisering van plan Hofstede voor de omwonenden. De impact op hun directe woonomgeving ervaren zij als zeer groot.

Er zijn een aantal punten die voor de PVV Rucphen erg belangrijk zijn en die we nog eens onder de aandacht willen brengen.

De toenemende verkeersdrukte is niet weg te drukken, die zal zijn impact hebben op de omgeving. Echter bij een uitbreidingsplan is dit niet te voorkomen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid te zorgen voor de veiligheid van onze inwoners. Mocht de verkeersoverlast in de toekomst problemen op gaan leveren dan zal er alsnog naar een oplossing gezocht moeten worden.

Kinderen hebben de toekomst en kinderen hebben recht op een speelse jeugd en veilige woonomgeving, daarom zal er aandacht moeten komen voor veilige speelplaatsen voor de kinderen. Een ontmoetingsplek waar zowel jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

Voorzitter, de PVV Rucphen heeft alle zienswijzen, opmerkingen, wettelijke bepalingen, zorgen omwonenden meegenomen in de uiteindelijke beslissing.

De PVV Rucphen is dan ook tot een positief advies gekomen en heeft vertrouwen in een mooi woonplan in onze groene gemeente.

 

Tot zover voorzitter.

 

 

BETOOG BEGROTING 2019

BETOOG BEGROTING 2019

 

 

Voorzitter, de PVV fractie heeft de programmabegroting van 2019 goed doorgenomen. Dank voor de voorbereiding. Wij hebben bij de begroting een aantal zorgpunten die we hier onder de aandacht willen brengen.

 

Gezien het ambitieuze plan van de gemeente Rucphen om de komende jaren veel extra controles uit te gaan voeren in het buitengebied, vraagt de PVV Rucphen zich af of de BOA’s wel voldoende tijd overhouden om hun reguliere taken uit te voeren.

Immers de inzet van een extra BOA met tegelijkertijd een forse hoeveelheid extra werk, dan zijn we weer terug bij af!

Is het college bereid om extra BOA capaciteit in te zetten, zodra blijkt dat de BOA’s onvoldoende actief in de kernen kunnen zijn.

 

Voorzitter, volgens het collegeprogramma gaat het college in gesprek met de Thuisvester over de breed gedragen wens onze éigen inwoners voorrang te geven bij het toewijzen van woningen.

Wat heeft het college hier inmiddels voor ondernomen en kan het college ons toezeggen dat dit uiterlijk eind februari 2019 geregeld is?

 

De PVV Rucphen vindt dat inburgeringsregels voor alle statushouders moeten gelden en niet alleen voor diegene die de laatste 2 jaar zijn binnengekomen.

In geval mensen een bijstandsuitkering ontvangen vragen we van de mensen een tegenprestatie.

Van het college willen we graag weten of deze spelregels ook consequent gelden voor statushouders.

Leveren alle statushouders met uitkering in onze gemeente een tegenprestatie? En zo nee, waarom niet?

 

Voorzitter, de beleidsindicatoren over het basisonderwijs wijken in onze gemeente flink af van het landelijke gemiddelde. Het absoluut verzuim ligt in onze gemeente toch wel ver boven het landelijk gemiddelde. De PVV Rucphen vindt dat onze gemeente hier echt iets aan moet doen. Kan het college aangeven welke ideeën zij hierover heeft?

 

Voorzitter, de PVV Rucphen vindt deelname in samenwerkingsverbanden positief, maar wel een aandachtspunt. Vooraf goed overleg en inspraak van de raad is onmisbaar. We moeten waken dat grote gemeenten beslissingen nemen die voor onze eigen inwoners nadelige effecten zouden kunnen hebben.

 

Bij de aanleg van de omleiding Rucphen-Sprundel-Sint Willebrord is helaas niet overal gekozen voor fietspaden langs de wegen, de PVV Rucphen vindt dat een gemiste kans. Verkeersveiligheid is immers van groot belang.

Veel kinderen gaan vanuit onze dorpen naar school in Etten-Leur en ook volwassenen fietsen heen en weer. De route is lang, niet logisch en deels onveilig.

De PVV Rucphen vindt van groot belang dat wordt bezien of er alsnog maatregelen kunnen worden genomen om de fietsroute naar Etten-Leur voor onze fietsers te realiseren.(motie).

Het onderhoud van openbaar groen ligt op diverse plaatsen ver onder het niveau, deze laat in veel wijken te wensen over en hier zou betere controle en handhaving op de WVS dringend noodzakelijk zijn.

 

Voorzitter, volgens de Raadsagenda is communicatie naar onze inwoners een belangrijk speerpunt. In veel gemeentes en provincies is op de website een subsidieregister vindbaar. In het subsidieregister is opgenomen welke instanties of organisaties subsidie ontvangen, hoeveel dat is, en in het kader waarvan.

De PVV zou graag zien dat ook de gemeente Rucphen transparant op de website vermeldt wie waarom subsidie ontvangt en hoeveel.

Is het college bereid een subsidieregister te publiceren (en driemaal per jaar te actualiseren)? (motie)

 

Tenslotte voorzitter, de PVV Rucphen heeft het al eerder aangegeven: wij zijn fel tegenstander van de voorgestelde OZB verhoging. Onze inwoners moeten geen melkkoe zijn om zo de problemen van tekorten of een laag weerstandsvermogen recht te trekken.

Tot zover voorzitter.

 

SPREEKTEKST KADERNOTA

Voorzitter
De PVV heeft de Kadernota met belangstelling gelezen. Er blijven toch een aantal belangrijke vragen over die behoefte hebben aan een antwoord of zelfs een aanpassing.
In de Raadsagenda spreken alle partijen zich uit om de OZB zo weinig als mogelijk te verhogen.
Daarom bevreemdt het de PVV dat in de Kadernota nu al gelijk het hoogste percentage zoals genoemd in het coalitieakkoord voor de komende jaren gehanteerd gaat worden.
De PVV wil de OZB helemaal niet verhogen. Wij vinden dat je de rekening van dwalingen van het college of uit het verleden niet mag wegleggen op het bordje van de belastingbetaler.
Onze inwoners mógen niet de dupe worden, bijvoorbeeld omdat de gemeente te ver is gegaan met de opzet van diverse projecten.
Onze inwoners mógen niet de dupe worden omdat onze gemeente niet voldoende geld opzij gelegd heeft voor onderhoud of grote vervangingen. En voorzitter, onze inwoners mógen niet de dupe worden van hoge bijdrages aan evenementen door het college, zoals bijvoorbeeld het veldrijden. Zijn daar nou echt geen sponsoren voor te vinden?
Wat de PVV betreft dus géén verhoging van de OZB. Wij dienen hiervoor een amendement in.
Meer BOA’s
Het blijkt dat bij het goed en verantwoord uitvoeren van de opgelegde taken, de BOA’s mankracht te kort komen.
Voorbeelden hiervan zijn bijv het niet kunnen voorkomen van illegaal dumpen van afval en onvoldoende kunnen controleren van leegstaande gebouwen in het buitengebied.
In de kadernota 2019 is hier maar deels op ingespeeld. De PVV vindt dat de extra capaciteit te lang op zich laat wachten en daarom willen we een motie indienen om de capaciteit reeds eerder te verhogen.
Veiligheid is een speerpunt, goede handhaving is daarbij volgens de PVV Rucphen essentieel en
daarom is voldoende mankracht noodzakelijk.
De PVV wil een motie indienen en als de raad hier vandaag positief over oordeelt kan dit zo snel mogelijk in gang gezet worden.
Nederlandse vlag in raadszaal.
De PVV hecht grote waarde aan uitstraling van onze nationale vlag én de gemeentevlag en zouden daarom graag zien dat in navolging van de Tweede Kamer , Provinciale statenzalen en vele raadszalen in het land ook in onze raadszaal de Nederlandse vlag gehangen gaan worden. Uiteraard hoort de gemeente vlag ernaast te hangen.
Wij vinden dat we trots moeten zijn op ons land en onze gemeente en dat wij dat ook uit moeten stralen.
Daarom dient de PVV hiervoor een motie in.
Woonvisie
De PVV Rucphen vindt de voorrang van onze eigen inwoners bij de toewijzing van sociale huurwoningen in de gemeente Rucphen een belangrijke prioriteit
Te lang bereiken ons de berichten van ontevreden inwoners, omtrent de veel te lange wachttijden die door de Thuisvester gehanteerd worden.
Kan het college ons toezeggen dat de voorrang voor onze éigen inwoners bij de toewijzing van sociale huurwoningen voor uw college de allerhoogste prioriteit heeft, en dat het college zich maximaal inspant om te zorgen dat dit direct na de zomer geregeld is?
Referendumverordening
In het coalitieakkoord is de communicatie met onze inwoners als speerpunt bovenaan gezet, waarbij de participatie hoog in het vaandel staat.
Toch straalt het coalitieakkoord volgens de PVV teveel enkel het goed communiceren náár de inwoners uit, in plaats van communiceren mét de inwoners.
Voorzitter, zoals in het coalitieakkoord is verwoord is niet genoeg volgens de PVV.
We moeten ten eerste luisteren naar onze inwoners en hen betrekken bij de voorbereiding van plannen en beleid. Dat kan bijvoorbeeld door de inwoners uit te nodigen om ideeën in te brengen bij bepaalde thema’s, maar ook door proactief de wijk in te gaan of klankbordgroepen voor inwoners te organiseren. Met mini enquetes kan de inwoners naar hun mening worden gevraagd als het om relatief overzichtelijke thema’s gaat.
Daarnaast voorzitter, moeten zowel de Raad als de inwoners een instrument hebben om bij grote kwesties te meten wat onze inwoners willen.
Voor de raad zou een raadplegend referendum een middel zijn om de inwoners officieel te bevragen bij majeure onderwerpen.
Daarnaast kun je de inwoners voor die grote thema’s de mogelijkheid geven om zelf een raadgevend referendum te organiseren.
Dit alles kan je regelen met een referendumverordening. De PVV wil graag een motie indienen die het college vraagt om een voorstel voor een dergelijke referendumverordening uit te werken