MOTIE NEDERLANDSE VLAG in de raadszaal

MOTIE
NEDERLANDSE VLAG in de raadszaal
3 juli 2018


De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 3 juli 2018
behandelend agendapunt 8 Kadernota;
constaterende dat:
• In de Tweede Kamer en veel vergaderzalen van gemeenteraden of Provinciale Staten de Nederlandse vlag hangt
overwegende:
• dat het goed is in navolging van die vele vergaderzalen ook in onze raadszaal de Nederlandse vlag te hangen én de gemeentevlag;
draagt het college op:
• om in onze raadszaal de Nederlandse vlag en onze gemeentevlag op te hangen
en gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE EXTRA BOA-INZET

MOTIE
EXTRA BOA-INZET
3 juli 2018


De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 3 juli 2018,
behandelend agendapunt 8 Kadernota;
overwegende dat:
• tot 2019 middelen beschikbaar gesteld zijn om het middenniveau qua handhaving te realiseren door meer capaciteit beschikbaar te stellen voor toezicht- en handhavende taken;
• het streven erop gericht is het middenniveau ná 2019 structureel te handhaven en met 0,7 fte te verhogen
is van mening dat:
• voor de leefbaarheid in alle kernen en toenemende taken van de BOA’s per direct extra middelen beschikbaar moeten komen om toezicht- en handhavingstaken uit te breiden;
verzoekt het college:
• de formatie voor de toezicht- en handhavende taken zo spoedig mogelijk uit te breiden en niet te wachten tot 2019
• de financiële consequenties in de tweede bestuursrapportage te verwerken t.l.v. het begrotingssaldo 2018
en gaat over tot de orde van de dag.

AMENDEMENT OZB verhoging

AMENDEMENT
OZB verhoging
3 juli 2018


De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 3 juli 2018,
ter behandeling van agendapunt 8 Kadernota 2019;
constaterende
• dat alle partijen in de raad hooguit een beperkte stijging willen van de OZB, zoals vastgelegd in de Raadsagenda;
overwegende
• dat de OZB niet verhoogd moet worden, omdat de rekening niet gelegd moet worden bij de inwoners;
• dat het verhogen van de OZB met 2% (de bovengrens van de afspraak uit het coalitieakkoord) terwijl de inkt van het coalitieakkoord nauwelijks droog is, leidt tot weer een extra last voor onze inwoners die hier de dupe van worden;
stelt voor:
• beslispunt 1 te wijzigen in:
“de kadernota 2019 vast te stellen als basis voor de programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2022, met dien verstande dat de daarin opgenomen stijging van de OZB niet wordt doorgevoerd”