Motie openbare toiletten

MOTIE

 

ZICHTBAARHEID OPENGESTELDE TOILETTEN

 

18 SEPTEMBER 2019

 

 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 18 september 2019,

behandelend agendapunt 19 moties over niet op de agenda opgenomen onderwerpen,

 

overwegende:

 • dat Rucphen geen toilettenbeleid heeft, waarin zichtbaar is waar men gebruik kan maken van een opengesteld toilet;

 • de landelijke Maag-lever-darmstichting en de Continentie Stichting Nederland de politiek aandacht vragen voor het belang van opengestelde toiletten voor mensen met continentieproblemen en oproepen om opengestelde toiletten zichtbaar te maken in haar eigen gemeente via de HogeNood-app;

 

is van mening:

 • dat inwoners en bezoekers met buikziekten of incontinentieproblemen gestimuleerd worden onze dorpen te bezoeken als zij zouden weten dat snel een toilet bereikt kan worden indien de nood hoog is;

 • dat, voor zover er al opengestelde toiletten zijn, dit niet zichtbaar of te raadplegen is;

 • dat, met het oog op de toekomst, dit een belemmering kan zijn voor bezoekers van onze gemeente;

 • dat het wenselijk is om in de kernen van Rucphen elke 500 meter een opengesteld toilet te realiseren, zodat binnen 5 minuten een toilet bereikt kan worden indien de nood hoog is en daarbij het paniekgevoel voorkomen kan worden;

 • dat een eerste stap zou zijn om de toiletten open te stellen van het maatschappelijk vastgoed van onze gemeente;

 • dat dit aangevuld kan worden met de inzet van bereidwillige ondernemers;

 • dat de opengestelde toiletten zichtbaar gemaakt zouden moeten worden via stickers op de deur en via de landelijke HogeNood-app in de vorm van een plattegrond van onze gemeente;

 

verzoekt het college:

 1. de mogelijkheden te onderzoeken om:

 1. in de kernen van Rucphen elke 500 meter een opengesteld toilet te realiseren en

 2. deze zichtbaar te maken door stickers en via een app;

 1. de eventuele financiële gevolgen en risico’s van bovenstaande in kaart te brengen en hiervoor een voorstel (zo nodig met dekkingsvoorstel) aan de raad voor te leggen in januari 2020

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Naam raadslid (fractie): handtekening:

 

Brigitte Clercx PVV

MOTIE Regeling BWB

Sturing op gemeenschappelijke regeling BWB
12 december 2018


De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 12 december 2018,
behandelend agendapunt 12:Zesde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
overwegende:
• dat het grip houden op gemeenschappelijke regelingen een terugkerend thema is bij veel gemeenteraden, waaronder onze raad;
• dat één van de instrumenten om sturing te geven aan deze regelingen is het uitbrengen van zienswijzen;
• dat de gemeenteraad van Bergen op Zoom een motie heeft aangenomen naar aanleiding van de 6e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
• dat dit is ingegeven door de wijziging van artikel 30 van de regeling;
• dat het nieuwe lid 9 van dat artikel regelt dat geen zienswijzeprocedure wordt doorlopen bij een begrotingswijziging indien het totaalbedrag van de bijdragen van de deelnemers gezamenlijk niet wijzigt;
• dat lid 10 van dat artikel regelt dat het Algemeen Bestuur van de BWB kan besluiten wel een zienswijzeprocedure te doorlopen als sprake is van een aanzienlijke wijziging van een bijdrage voor een deelnemer en deze deelnemer verzoekt om toepassing van de zienswijze procedure;
• dat dus onze raad, indien wij geconfronteerd zouden worden met een aanzienlijke wijziging van onze bijdrage, enkel een zienswijze kan uitbrengen nadat het AB heeft besloten om die mogelijkheid te bieden;
• dat de raad daarmee niet langer zelfstandig kan bijsturen bij een aanzienlijke wijziging van de gemeentelijke bijdrage aan de BWB;
is van mening:
• dat het wenselijk is om in overleg te treden met de overige deelnemers over het waarborgen van de positie van de individuele raden;
• dat het verzoek in de motie van de gemeenteraad van Bergen op Zoom daarom navolging verdient;
verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
• op korte termijn in overleg te treden met de besturen van het Waterschap Brabantse
Delta en de gemeenten, die deelnemen aan de GR BWB met als doel: het waarborgen
van de effectieve inzet van sturingsinstrumenten van de gemeenteraad,

MOTIE FIETSPAD VOSDONKSEWEG

MOTIE

 

FIETSPAD VOSDONKSEWEG

 

6 NOVEMBER 2018

 

 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 6 november 2018,

behandelend agendapunt 13 Programmabegroting en meerjarenraming;

 

 

constaterende dat:

 

 • naast de Vosdonkseweg vanaf rotonde Sprundel ( bij voormalig RICO) richting Etten-Leur geen fietspad aanwezig is

 

overwegende dat:

 • voor de fietsverbinding naar Etten-Leur dit traject een logische en directe verbinding is

 • voor scholieren dit ook een veilige en korte route zou kunnen zijn, mits goed ingericht

 • een fietspad op het genoemde traject een positief effect zal hebben voor alle fietsverkeer richting Etten-Leur en terug

 

verzoekt het college:

 

 • om te onderzoeken of de aanleg van een fietspad langs deze weg haalbaar is

 • bij de Provincie het belang van een directe fietsverbinding richting Etten-Leur onder de aandacht te brengen en te bepleiten dat hier alsnog maatregelen voor worden genomen

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

MOTIE REFERENDUM VERORDENING

MOTIE
REFERENDUM VERORDENING
3 juli 2018


De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 3 juli 2018,
behandelend agendapunt 8 Kadernota;
constaterende:
• dat communicatie met onze inwoners een speerpunt is in de Raadsagenda, waarbij met name de participatie hoog in het vaandel staat;
overwegende:
• dat onze inwoners bij grote thema's een raadgevend referendum moeten kunnen organiseren om hun mening te kunnen geven;
• dat de raad bij grote thema's in de gelegenheid moet zijn via een raadplegend referendum de inwoners formeel te bevragen;
verzoekt het college:
• een raadsvoorstel voor een referendumverordening voor onze gemeente voor te bereiden waarin zowel een raadgevende als een raadplegende component is verwerkt
en gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE SUBSIDIEREGISTER

MOTIE

 

SUBSIDIEREGISTER

 

6 November 2018

 

 

De raad van de gemeente Rucphen, in vergadering bijeen op 6 november 2018,

behandelend agendapunt 13 Programmabegroting en meerjarenraming

 

 

constaterende:

 • Dat in onze Gemeente geen openbaar subsidieregister aanwezig is;

 • Dat daardoor niet inzichtelijk is welke organisaties subsidie ontvangen, in het kader waarvan , hoeveel, voor hoe lang;

 • Dat communicatie naar onze inwoners als speerpunt is opgenomen in onze Raadsagenda;

 

overwegende:

 • Dat onze inwoners recht hebben te weten aan welke organisaties (en hoeveel) de gemeente het belastinggeld geeft ter uitvoering van het gemeentelijke beleid;

 • Dat een transparante overheid een vanzelfsprekendheid dient te zijn;

 

Verzoekt het college/draagt het college op:

 

Een voldoende gedetailleerd en toegankelijk openbaar subsidieregister in te stellen en op de publieke gemeentelijke website te publiceren, en dat op regelmatige basis (bijvoorbeeld driemaal per jaar) te actualiseren.

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.