TV commissie EROM

TECHNISCHE VRAAG

commissie EROM

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 24 oktober 2018

 

betreft: agendapunt 5 Lijst vragen en toezeggingen

toezegging 8 over brief Sint Franciscus Parochie en Beleef Sprundel

 

 

VRAAG:

 

In de reactie van het college staat dat een gesprek is gevoerd met Beleef Sprundel en met het Routebureau Brabant. 

  1. Wat is het resultaat van de gesprekken/wat zijn de uitkomsten?

Graag een verslag hiervan.

TECHNISCHE VRAAG betreft: Postkamerprocedure

Commissie ABM

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

betreft: Postkamerprocedure

 

VRAAG:

 

Aangezien de PVV geconfronteerd is met het feit dat post gericht aan de PVV Rucphen geopend is door personeel van het gemeentehuis en

de PVV geen afdoende antwoord heeft ontvangen op en eerdere TV hierover, heeft de PVV de volgende vragen.

 

Is er een postkamerprocedure t.a.v. het behandelen van alle post gericht aan politieke partijen?

 

Zo ja, dan ontvangen wij die graag.

Zo nee, waarom is er geen postkamerprocedure?

TECHNISCHE VRAAG Gemeentefonds

TECHNISCHE VRAAG
commissie MA
vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV
datum vergadering: n.v.t.


betreft: Gemeentefonds


VRAAG:


Naar aanleiding van een bericht in de media (1) en de gevolgen voor gemeente Roosendaal hebben wij de volgende vraag.
Wat zijn de verwachte meerjarige financiële gevolgen van Prinsjesdag 2018 voor het gemeentefonds Rucphen?

Regionale en lokale afspraken detailhandel

Regionale en lokale afspraken detailhandel
Het voorstel om te besluiten:
- De structuurvisie detailhandel en horeca Rucphen, vastgesteld 02042009, te herbevestigen als beleids- en toetsingskader voor detailhandel- en horecaontwikkelingen
- Het afsprakenkader detailhandelsontwikkelingen West-Brabant vast te stellen en als aanvullend beleids- en toetsingskader voor detailhandelsontwikkelingen te hanteren.

Vragen PVV:
- Zijn alle ondernemersverenigingen op de hoogte gesteld van de afsprakenkaders West-Brabant?
- Hebben de alle ondernemers, via de verenigingen, inspraak kunnen hebben in het opstellen hiervan? Zijn ze op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen?
- Zo ja, wat was hun reactie?
- Zo nee, waarom zijn de ondernemers er niet bij betrokken?
- Zou het niet zinvol zijn om een visie, die al bijna 10 jaar oud is, eens tegen het licht te houden en te kijken of er nog aanpassingen nodig zijn en kijken hoe naar de toekomst invulling gegeven kan worden aan het geheel en dit in overleg met de lokale ondernemers?
- Stellen we het regionale beleid hoger dan het lokale beleid en luisteren we daardoor niet meer voldoende naar onze eigen lokale ondernemers?
- Kan de aansprakelijk wethouder aangeven waarom bovenstaande nooit is besproken met de ondernemersverenigingen terwijl er wel periodiek overleg is en de agenda wordt bepaald en besproken?
Brigitte Clercx, PVV

TECHNISCHE VRAAG Postkamerprocedures

TECHNISCHE VRAAG
commissie ABM
vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVVdatum vergadering: n.v.t.


betreft: Postkamerprocedures


VRAAG:
Aangezien de PVV geconfronteerd is met het feit dat post gericht aan de PVV Rucphen geopend is door personeel van het gemeentehuis wil de PVV inzage in de postkamerprocedures t.a.v. het behandelen van alle post gericht aan politieke partijen.