TV MA Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 Werkplein Hart van West-Brabant

TECHNISCHE VRAAG


Commissie MA


Vraag gesteld door: Rini De Jong / PVV Rucphen
datum vergadering: 4-6-2019
betreft: agendapunt 13
Raadsvoorstel Begroting 2020 en Jaarrekening 2018 Werkplein Hart van West-Brabant:
Project participatie statushouders


VRAAG:


1. N.a.v. blz 12:
Hoe gaan we als gemeente Rucphen in 2020 de nieuwe wet inburgering vormgeven bij Werkplein ?
Gaan we hierin mee met de andere gemeentes ?
2. N.a.v. blz 14:
Hier worden de kosten voor de aanpak van statushouders verdeeld over de 6 gemeentes.
Hoe kunnen deze kosten berekend worden, terwijl Gemeente Rucphen een eigen project heeft en dus op deze manier dubbele kosten heeft ?

TV EROM Aanvullend krediet herinrichting centrum Rucphen

 

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 05-6-2019

 

betreft: agendapunt 11

 

Raadsvoorstel Aanvullend krediet herinrichting centrum Rucphen

 

 

 

1 In raadsvoorstel wordt een voorstel gedaan om een krediet van € 36.000,- beschikbaar te stellen voor het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers en het vervangen van de afvalbakken;

 

2. Vanuit de reserve dorpsontwikkeling € 180.000,00 aan te wenden voor het aanleggen van voorzieningen in de openbare ruimte;

 

3. Een aanvullend krediet van € 300.000,00 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het centrum van Rucphen;

 

 

VRAAG:

 

 

1 Is aanvullend krediet inclusief of exclusief aankoop huis?

Zo nee, wat is dan de reden dat dit nog niet is meegenomen?

Zo ja, wat zijn de gespecificeerde kosten hiervan? Waar terug te vinden in financieel overzicht?

TECHNISCHE VRAAG Beleidsnota Rucphen Beweegt, nota

TECHNISCHE VRAAG

commissie MA

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 27-11-2018

 

betreft: Agendapunt 8

Vaststelling Beleidsnota Rucphen Beweegt, nota (breedte-)sport- en

speelruimtebeleid

 

 

Een van de belemmeringen voor mensen met een beperking om te gaan sporten, is het vervoer van en naar de sportvereniging. Daarom start de provincie Noord-Brabant met een pilot sportvervoer in de regio Midden-Brabant.

 

 

VRAAG:

 

 • Hoe is in onze gemeente het vervoer voor mensen met een beperking geregeld die willen sporten en die geen gebruik maken van regulier openbaar vervoer (WMO pas voor regiotaxi)?

 • Is bekend hoeveel mensen met een beperking sporten in onze gemeente?

 • Hoe wordt de groep mensen met een beperking gestimuleerd om actief deel te nemen aan sportactiviteiten?

 • Zijn deze mensen op de hoogte wat de mogelijkheden zijn om te sporten en de vervoersmogelijkheden?

 • Promoot de gemeente actief om meer mensen met een beperking te laten sporten?

TECHNISCHE VRAAG overzicht subsidies

TECHNISCHE VRAAG

commissie MA

 

vraag gesteld door: B. Clercx / PVV

 

datum vergadering: n.v.t.

 

betreft: overzicht subsidies

 

VRAAG:

De raad stelt jaarlijks de subsidieplafonds vast. Het college kan –binnen die plafonds- subsidies verlenen. Wij willen graag inzicht in hoe het college deze middelen inzet.

 

Wij ontvangen daarom graag:

 1. een overzicht van de subsidieverlening zoals die over 2017 heeft plaatsgevonden. Graag daarbij ingaan op:

  1. welke organisaties hoeveel subsidie hebben ontvangen (inclusief vermelding van de grondslag/ verdeelmaatstaf)

  2. hoe deze subsidies zich verhouden tot de door de raad vastgestelde subsidieplafonds 2017;

 2. een overzicht van de subsidies 2018 zoals die tot nog toe zijn verleend.

TECHNISCHE VRAAG commissie MA

 

TECHNISCHE VRAAG

commissie MA

 

 

vraag gesteld door: Brigitte Clercx / PVV

 

datum vergadering: 26 februari 2019

 

betreft: Agendapunt 6 ingekomen stuk 10

brief van b&w over subsidieprogramma 2019

 

 

 

VRAAG:

 

Op 18 december heeft het college het subsidieprogramma 2019 vastgesteld. Het subsidieprogramma is een overzichtelijke weergave van de jaarlijks terugkerende subsidieaanvragen per taakveld.

 

In onze gemeente is geen openbaar subsidieregister aanwezig. Onze inwoners kunnen op de gemeentelijke website niet zien welke organisaties hoeveel subsidie waarvoor ontvangen.

 

 1. Wat is de reden van het ontbreken van een openbaar subsidieregister c.q. het ontbreken van een subsidieoverzicht op de gemeentelijke website?

 

 

 

 

ANTWOORD:

 

 1. In de oude opzet van de begroting was een overzicht van de verstrekte subsidies opgenomen in de bijlagen. Dit is echter komen te vervallen toen werd overgegaan op de nieuwe begrotingsstructuur. Omdat het bijhouden van een openbaar subsidieregister geen wettelijke verplichting is en niet eerder gebleken is dat hier specifiek behoefte aan is, hebben we hier niet actief op ingezet.

 

Overigens is het meest actuele subsidieprogramma intussen wel benaderbaar via de gemeentelijke website.